نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان

2 استادیار، مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

3 کارشناس ارشد، مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره‌وری)، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، زاهدان

چکیده

مقدمه: سازمان‌ها آن قدر زمان در اختیار ندارند که همه چیز را خود تجربه کنند، ولی می‌توانند با ارزیابی مقایسه‌ای فرایندهای خود در برابر سایرین، از این روش برای انجام بهینه وظایف خود استفاده کنند. این پژوهش به ارزیابی مقایسه‌ای فرایند ترخیص در دو بیمارستان علی ابن ابی‌طالب (ع) زاهدان با  قائم (عج) مشهد پرداخت تا با تبیین نقاط قوت و ضعف هر یک، پیشنهادهایی در جهت بهبود وضع ارایه دهد. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی در نیمه اول سال 1384 در بیمارستان‌های علی ابن ابی‌طالب (ع) زاهدان و قائم (عج) مشهد انجام شد. برای ارزیابی فرایند ترخیص از دو دسته معیارهای کمی شامل نحوه ترخیص، تعداد افراد درگیر در فرایند، مشخصات افراد درگیر در فرایند، تجهیزات مورد استفاده در فرایند و زمان صرف شده برای انجام فرایند و معیار کیفی رضایت بیماران استفاده شد. گردآوری داده‌ها با دو روش بررسی مدارک و اسناد و تحقیق میدانی و مشاهده و نیز مصاحبه و پرسش‌نامه انجام شد. در مورد داده‌های کمی دستورالعملی تنظیم و به هر نوع تجهیزات مورد استفاده یا وضعیت افراد درگیر در فرایندها امتیاز داده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌ها: روند ترخیص و میانگین زمان انجام فرایندها در دو بیمارستان نیز با هم تفاوت معنی‌‌‌‌دار داشت. مجموع امتیاز مربوط به تجهیزات قسمت ترخیص در بیمارستان علی ابن ابی‌طالب (ع) 028/3 و در بیمارستان قائم (عج) 030/5 بود. مجموع امتیازات مشخصات کارکنان درگیر در ترخیص بیماران در بیمارستان علی ابن ابی‌طالب (ع) و بیمارستان قائم (عج) به ترتیب برابر 24/2 و 90/8 بود. میانگین رضایت بیماران از فرایند ترخیص در بیمارستان علی ابن ابی‌طالب (ع) 37/2 و در بیمارستان قائم (عج) 85/3 و تفاوت آن‌ها معنی‌دار بود.نتیجه‌گیری: با توجه به تفاوت بین دو بیمارستان در زمینه تعداد و مشخصات کارکنان و تجهیزات آنان از یک طرف و تفاوت در زمان انجام فرایندها و رضایت بیماران از سوی دیگر، بیمارستان علی ابن ابی‌طالب (ع) می‌تواند برای بهبود فرایندها و افزایش رضایت بیماران از بیمارستان قائم (عج) مشهد الگو بگیرد. واژه‌های کلیدی: ارزیــــابی نتایج و فرایند (مراقبت‌های بهداشتی)؛ ترخیص بیمار؛ بیمارستان‌های آموزشی.

عنوان مقاله [English]

Comparative Assessment of Discharge Process in Ali-ebne Abitaleb and Quaem Hospitals

نویسندگان [English]

  • Ali Kebriaei 1
  • Mehdi Kazemi 2
  • Ehsan Khosravi 3

1 Assistant Professor in Health Services Management, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan

2 Assistant Professor in Management, University of Sistan va Bloochestan, Zahedan

3 MSc, Industrial Engineering, Islamic Azad University Brabch of Zahedan, Zahedan

چکیده [English]

Introduction: There is not enough time for any organization to experience everything by itself but it is possible to compare its processes with other organizations in order to fulfill its functions effectively. The main aim of this research was to assess and compare discharge processes in Ali-ebne Abitaleb and Quaem hospitals. Methods: A cross-sectional survey was carried out on discharge department of Ali-ebne Abitaleb and Quaem hospitals in first half 2005. In order to assess discharge processes quantitative criteria including discharge manner, number of staff, characteristics of staff, equipment and process time and patient satisfaction as a qualitative criterion were applied. Data were collected by documents surveying, observation, time measuring and questionnaire. 50 internal and surgical inpatients that have stayed at hospital for at least 48 hour have been approached randomly and their satisfaction was measured through a reliable and valid questionnaire. Also for time measuring 60 aforementioned inpatients were surveyed. Statistical significance was considered with a P value of less than 0.05. Results: In two hospitals, discharge manner of patients was different. Mean time of processes fulfillment were significantly different. Total sum scores of equipment of discharge unit were 3.028 in Ali-ebne Abitaleb and 5.030 in Quaem hospitals. Total sum scores of staff characteristics of discharge unit were 2.24 in Ali-ebne Abitaleb and 8.90 in Quaem hospitals. Mean of patients' satisfaction was 2.37 in Ali-ebne Abitaleb and 3.85 in Quaem hospitals and were significantly different.Conclusion: Because of the differences between two hospitals regarding to time of processes fulfillment, equipment, staff number, staff characteristics and patients satisfaction it is recommended that Ali-ebne Abitaleb hospital benchmark itself with Quaem Hospital. Keywords: Outcome and Process Assessment (Health Care); Patient Discharge; Hospitals, Teaching.