نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات خدمات بهداشتی درمانی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران

3 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: ارزیابی جزیی جدا نشدنی از هر فعالیت و کار اجرایی به شمار می‌رود. کارت امتیازی متوازن یکی از مدل‌های ارزیابی عملکرد است که با استفاده از آن، مأموریت و استراتژی‌ها به اهداف و سنجه‌های قابل اندازه‌گیری ترجمه می‌گردند و با رسم نقشه استراتژی روابط علت و معلولی در چهار منظر (مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد) تعیین می‌شوند و در نهایت استراتژی‌ها تبدیل به فعالیت هر روز کارکنان سازمان می‌گردد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف‌آباد با رویکرد کارت امتیازی متوازن بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی- مقطعی بود که در سال 1387 در بخش مدارک پزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) انجام و داده‌های مربوط به این پژوهش از طریق مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد وارد فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات شد. تحلیل یافته‌ها به این صورت بود که طبق مأموریت بخش مدارک پزشکی بیمارستان در منظرهای تدوین شده برای این بخش، هدف‌گذاری انجام گرفت و بر اساس سنجه‌های تعریف شده برای اهداف بخش، هدف‌ها اندازه‌گیری گردید. سپس نمره کمیت به دست آمده با نمره کمی مورد انتظار از عملکرد تطبیق داده شد که موارد نبود تطابق به دنبال ارایه راهکارها در راستای اصلاح برنامه‌ها، فعالیت‌ها، طرح‌ها و اقدامات تدوین شد. یافته‌ها: سنجه‌های بخش مدارک پزشکی در منظر مشتری، رضایت مراجعین پذیرش 82 درصد، رضایت آمار کل 83 درصد و شکایت از بایگانی صفر؛ در منظر فرایندهای داخلی، ارسال گزارش آمار بیمارستان 15 روز، انتظار بیمار در پذیرش 95 دقیقه و جواب‌گویی به مکاتبه رسمی 20 دقیقه؛ در منظر رشد و یادگیری، سرانه آموزش کارکنان 40 ساعت، کار با اینترنت 10 ساعت در ماه و به کارگیری صحیح سیستم Terminal Digit (TD) 60 درصد و در منظر مالی، کسورات 4/0 درصد، صدور صورت‌حساب بیمار 6 دقیقه و میزان گردش تخت 4/11 بود.نتیجه‌گیری: برای دستیابی به رسالت بخش مدارک پزشکی لازم است کیفیت و سرعت خدمات در چهار منظر کارت امتیازی متوازن بهبود یابد واژه‌های کلیدی: ارزیابی عملکرد؛ بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌ها؛ بیمارستان‌ها.

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Medical Records Department with Balanced Scorecard approach in Fatemehzahra Hospital of Najafabad, Iran

نویسندگان [English]

  • Sima Ajami 1
  • Shahram Tofighi 2
  • Nahid Tavakoli 3
  • Afsaneh Ebadsichani 4

1 Associated Professor, Health Information Management, Member of Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

2 Assistant Professor, Health Management Services, Baghiatolah University of Medical Sciences, Tehran

3 Lecture, Medical Records, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

4 MSc, Medical Records, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

چکیده [English]

Introduction: Medical Records Department (MRD) is an important source for evaluating and planning of care services. The main goal of this research was performance evaluation of medical records department with Balanced Scorecard (BSC) approach in a hospital of Isfahan, Iran. Methods: This research was a descriptive, cross sectional in which data were collected by questionnaires, observation and forms. The population was medical records department of a hospital in Isfahan, Iran. To analyze data first of all objectives of medical records department according to mission and perspectives was setting. Then objectives were measured. Subsequently, findings from the performance will compare with expected score. If necessary, reform for the programs, activities, and plans in order to achieve the final target will be done. Results: The medical records department of this hospital was successful in providence of customer suggestion value (satisfaction). In customer perspective was customer satisfaction of admission 82%, statistics satisfaction 83%. Conclusion: Researcher proposes that it had better improve quality and period length of services, for achiving the mission of medical records department.Keywords: Performance Assessment; Medical Records Department Hospital; Hospitals.