نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 کارشناس، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: تعداد صفحات وبی، تعداد پیوندها و میزان تأثیرگذاری وب سایت‌ها از متداول‌ترین شاخص‌های وب‌سنجی است که برای ارزیابی و رتبه‌بندی وب سایت‌های آکادمیک به کار گرفته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رتبه وب سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران بر اساس شاخص‌های وب‌سنجی انجام شده است. روش بررسی: طی یک مطالعه توصیفی- مقطعی، وب سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی تعداد صفحات وبی، پیوندهای دریافتی و پیوندهای دریافتی خارجی برای هر دانشگاه با استفاده از جستجوگر AltaVista تعیین گردید و سپس عامل تأثیرگذار وب کلی و خالص هر دانشگاه محاسبه شد. در نهایت وب سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور بر اساس حجم وب سایت، تعداد پیوندهای دریافتی، پیوندهای دریافتی خارجی و همچنین عامل تأثیرگذار وب کلی و خالص مقایسه و رتبه‌بندی گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها،‌ فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات بود. یافته‌ها: دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه حجم وب سایت و تعداد پیوندهای دریافتی، رتبه اول را در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور کسب کرد، در حالی که از نظر عامل تأثیرگذار وب خالص در رتبه آخر قرار گرفت. دانشگاه علوم پزشکی اهواز بالاترین رتبه را از نظر عامل تأثیرگذار وب کلی و خالص در میان دانشگاه‌های مورد مطالعه به خود اختصاص داد.نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی کشور هم حضور چندان مؤثری در وب نداشته، در سطح بین‌المللی شناخته شده نمی‌باشند. کم بودن تعداد صفحات وبی انگلیسی و جوان بودن وب سایت‌های دانشگاهی ایران از عمده دلایل حضور ضعیف دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در وب به شمار می‌رود.  واژه‌های کلیدی: دانشگاه‌ها؛ اینترنت؛ طبقه بندی.

عنوان مقاله [English]

Webometric Ranking of Top Iranian Medical Universities

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Aminpou 1
  • Zahra Otroj 2

1 PhD Student, Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Member of Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

2 BSc, Library and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

چکیده [English]

Introduction: Some of the most frequently used webometric indicators for evaluating and ranking academic web sites are web impact factor, number of web pages and number of inlinks. The present study evaluated and ranked top Iranian Medical universities according to the webometric indicators. Methods: The present cross-sectional study has been done on top Iranian medical universities. The number of web pages, inlinks and external inlinks were identified using AltaVista search engine. Then their overall and absolute web impact factors were calculated. Finally, the universities were compared and ranked according to the size, inlinks, external inlinks and also the overall and absolute web impact factors. Results: The results showed that Tehran University of Medical Sciences ranked first according to the size and inlinks while ranked last according to the overall and absolute web impact factors. Ahwaz University of Medical Sciences got the highest position according to the overall and absolute web impact factors compared with the other universities. Conclusion: The study revealed that even top Iranian medical universities have not wide presence over the web and are not internationally well known. Having few English web pages and short web history are the major reasons for Iranian universities poor presence on the web.Keywords: Universities; Internet; Classifications.