نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2 دانشجوی دکتری، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

مقدمه: با وجود توسعه قابل توجهی که در طول چند دهه اخیر در این کشور در بخش مراقبت بهداشت روان صورت پذیرفته، توجه چندانی به ثبت اطلاعات بهداشت روان نشده است. در حال حاضر یک نظام کارآمد ملی ثبت بهداشت روان که بتواند نیازهای این بخش را برآورده کند وجود ندارد؛ هدف پژوهش حاضر ارائه ساختار مقدماتی نظام ثبت اطلاعات بهداشت روان در ایران بود. روش بررسی: در این مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت بهداشت روان انگلستان، مالزی و ایران در سال 1383 مورد مطالعه قرار گرفت. منبع جمع‌آوری داده‌ها شامل منابع کتابخانه‌ای، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و مشاوره با متخصصان داخل و خارج کشور بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها فرم‌های اطلاعاتی بود که روایی آن با نظر متخصصان تأیید شد. تحلیل یافته‌ها به صورت نظری و مقایسه‌ای صورت گرفت. مدل مقدماتی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی ایران تدوین گردید. یافته‌ها: برای نظام ملی ثبت بهداشت روان ایران الگویی در شش محور اصلی پیشنهاد شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که به منظور بهینهسازی ثبت اطلاعات بهداشت روان در کشور، تجدید نظر کلی در اهداف، ساختار، عناصر اطلاعاتی، معیار ثبت، فرایند گردآوری داده‌ها و سیستم‌های طبقه بندی در نظام فعلی ثبت اطلاعات بهداشت روان کشور بر اساس الگوی پیشنهادی ضرورت دارد. نتیجه‌گیری: کمبود یک نظام ملی ثبت بهداشت روان در ایران، کشور ما را با مشکلات جدی در زمینه‌های کنترل و پیشگیری بیماری‌های روانی، انجام تحقیقات اپیدمیولوژیکی، طراحی سیاست‌ها و استراتژی‌ها برای کنترل هزینه‌های ناشی از اختلالات روانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران روبه‌رو کرده، که امید است با به کارگیری الگوی پیشنهادی بر بسیاری از مشکلات ذکر شده فائق آییم. واژه‌های کلیدی: بهداشت روانی؛ نظام‌های اطلاع رسانی؛ نظام‌های مدیریت اطلاعات.

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Mental Health Registry System of United Kingdom, Malaysia and Iran

نویسندگان [English]

  • Hadi Lotfnezhadafshar 1
  • Zahra Zareh fazlollahi 1
  • Masomeh Khoshkalam 1
  • Peyman Rezaihacheso 2

1 Lecturer, Medical Records Education, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

2 PhD Student. Medical Research, Tabriz university of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: In spite of the vast improvement in the area of mental health care delivery in this country, very little attention has been given to the mental health registry. Considering the absence of an appropriate national mental health registry system in Iran, The purpose of the present study was to formulate a preliminary model for Mental Health registry in Iran. Methods: In this comparative research the national mental health registry system of the United Kingdom, Malaysia and Iran were analytically reviewed. The data were collected via library sources, websites, and consultation with specialists in and out of the country. The recommendations were provided for mental health registry system in Iran taking the cultural, economical and geographical status of the country under consideration. Results: A six-axis model for a national registry was proposed. The study revealed that in order to optimize the present registry system of Iran, it is necessary to review the goals, structure, data elements, information gathering techniques, registration criteria, present classification of national registration of mental health on the proposed model. Conclusion: The lack of a national mental health registry system in Iran has faced this country with serious problems of control and prevention of the mental health diseases, conducting epidemiological research, developing of policies and strategies for controlling the costs of mental health problems and improving the quality of life of the patients. The proposed model in this research can serve as basis for resolving most of the mental health problems stated in above. Keywords: Mental Health; Information Systems; Management Information Systems.