نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

چکیده

مقدمه: بخش خون شناسی، اطلاعات با ارزشی را در زمینه تشخیص و درمان بیماران فراهم می‌کند که هدف آن کمک به ارتقای سلامتی و بهبود بیماران می‌باشد. در این زمینه، سیستم اطلاعات این بخش موجب می‌شود که اطلاعات تولید شده به طور دقیق و به موقع در دسترس کاربران قرار گیرد. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی وضعیت سیستم ثبت اطلاعات خون شناسی بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهید بهشتی انجام گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی سیستم اطلاعات 13 بخش خون شناسی از آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفت. حجم نمونه مطابق با حجم جامعه بود. داده‌ها به روش مشاهده و پرسش و به وسیله ابزارهای چک لیست و پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار بر اساس روش اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق آزمون مجدد تعیین گردید و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: سیستم‌های اطلاعات خون شناسی 92/76 درصد از نوع نیمه مکانیزه و بقیه از نوع مکانیزه است. در تقسیم بندی داده‌ها به سه دسته بیمار، نمونه‌ها و تست‌ها، یافته‌ها نشانگر آن است که به طور میانگین، عناصر اطلاعاتی مربوط به بیمار در 4/79 درصد، عناصر اطلاعاتی مربوط به نمونه‌ها در 85/93 درصد و تمام عناصر اطلاعاتی مربوط به تست‌ها در این سیستم‌ها وجود دارد. در 5/87 درصد آنها برای پردازش داده‌های حاصل از تست‌ها از اتوآنالایزرها استفاده می‌شود. 80 درصد سیستم‌های اطلاعات خون شناسی دارای افراد مسؤول در زمینه جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات هستند. نتیجه‌گیری: با توجه به وضعیت موجود، سیستم‌های مکانیزه مدیریت اطلاعات خون شناسی بهتر می‌توانند جوابگوی نیاز کاربران باشند و در این صورت جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات به نحو بهتری صورت می‌گیرد. واژه‌های کلیدی: آزمایشگاه‌ها؛ خون شناسی؛ نظام‌های اطلاعات آزمایشگاه بالینی.

عنوان مقاله [English]

Situation Analysis of Hematology Information Systems in Educational- Therapeutic Hospital Laboratories of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Farkhondeh Asadi 1
  • Hamid Moghaddasi 1
  • Zahra Mastaneh 2

1 Assistant Professor, Health Information Management, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 lecturer, Medical Records Education, Hormozghan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hematology section provides valuable information for diagnosis and treatment of patients to improve the health of them. In this regard Hematology Information System led to deliver produced information accurately and timely. Present study aimed to analyze the situation of Hematology Information Systems in hospital laboratories. Methods: In this descriptive study, 13 Hematology Information Systems of hospital laboratories in Shaheed Beheshti University of Medical Sciences were assessed. Data were gathered through observing and questioning by checklist and questionnaire tools. The questionaire content validity and its reliability were approved. The analysis of data was conducted based on descriptive analysis. Results: 76.92 percent of Hematology Information Systems were semi-mechanized type and others were mechanized. Dividing data to three groups, results showed averagely patient data elements were in 79.4 percent, sample data elements in 93.85 percent, and test data elements in all of the systems. In 87.5 percent of them, processing of data was done by auto-analyzers. In all of the systems, data were gathered by request forms, labels and computers. Communication networks were not used in 76.92 percent of Hematology Information Systems. Only 15.38 percent of them used the statistical softwares for data analysis. Also, only 23.08 percent of systems were applied the communication networks. 80 percent of systems had workers of data gathering, processing and distributing. Conclusion: Mechanized systems can meet the users' needs better; therefore gathering, processing, and information distributing steps were done correctly. Keywords: Laboratories; Hematology; Laboratory Information Systems.