نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی، کامپیوتر، جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

مقدمه: تولید علم یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران یک کشور، یک منطقه و یا یک دانشگاه محسوب می‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از مقالات، کتاب‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مصوب در سال 1385 را بررسی نموده و با تولیدات علمی همین دانشگاه در سال 1384 مقایسه کرده است. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای کاربردی از نوع توصیفی مقطعی بوده است. در این پژوهش کلیه طرح‌های تحقیقاتی مصوب، کتب تألیف و ترجمه، مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی، مقالات ارائه شده در همایش‌های ملی و بین المللی مربوط به سال 1385 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بررسی و با برونداد پژوهشی سال 1384 این دانشگاه مورد مقایسه قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر فرم جمع آوری اطلاعات بوده، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Excel تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: نتایج این پژوهش بیانگر رشد صد درصدی در چاپ مقالات علمی نمایه شده در بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر در سال 85 و رشد 99 درصدی در تعداد طرح‌های تحقیقاتی مصوب سال 85 در مقایسه با سال 84 بوده است. هر چند که مجموع تعداد مقالات ارائه شده در همایش‌های سال 1385 نسبت به سال 1384 رشدی معادل 95 درصد داشته اما تعداد مقالات ارائه شده در همایش‌های خارجی در دو سال 84 و 85 نزدیک به هم بوده است. نتیجه‌گیری: بررسی تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان دهنده رشد قابل ملاحظه برونداد پژوهشی این دانشگاه طی سال 1385 نسبت به سال 1384 بوده است. واژه‌های کلیدی: پژوهش؛ پایگاههای اطلاعاتی؛ دانشگاه ها.

عنوان مقاله [English]

Scientific Production of Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Aminpour 1
  • Mahboobeh Heydari 2

1 PhD Student, Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Member of Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 B.A. Student, Computer Science, ACECR Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Scientific Production is one of the frequently used measures of research performance of a country, a region or a university. In the present study, the number of approved research projects, congress proceedings, journal articles and books published by the researchers of Isfahan University of Medical Sciences in 2006 were identified and then compared with those of 2005. Methods: We performed the present cross-sectional study by searching medical databases and assessing the related documents produced in the year 2006. Then the results were compared with the same scientific production in 2005. Results: The findings showed 100% increase in published indexed and non-indexed journal articles, a growth of 99% in approved research projects and 94% in congress proceedings in 2006 compared with those in 2005. Conclusion: The study indicated a significant growth in research performance of Isfahan University of Medical Sciences through 2006. Keywords: Research; Databases; Universities.