نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران

3 دانشجوی کارشناسی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: ما در عصری زندگی می‌کنیم که با پدیده جهانی شدن و رشد فزاینده ارتباطات همه جانبه در فراسوی مرزهای جغرافیایی رو به رو هستیم. در چنین وضعیتی و با توجه به شرایط کنونی دنیای علم و فن‌آوری، متخصصان و پژوهشگران ناچار هستند به سوی ارتباطات بیشتر و پدیده "همکاری علمی" و"تألیف مشترک" روی آورند. هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح‌های تحقیقاتی طی سال‌های 1385-1380 بوده است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی ـ مقطعی با استفاده از روش علم سنجی انجام گرفته است. جامعه این پژوهش کلیه طرح‌های تحقیقاتی انجام شده در مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین سال‌های 1380تا 1385 بود. اطلاعات ابتدا به صورت دستی و با استفاده 2 نوع فرم ورود اطلاعات که توسط محققین طراحی شده بود، وارد گردید. پس از این مرحله اطلاعات گردآوری شده در یک پایگاه اطلاعاتی در نرم‌افزار آماری Excel وارد گردید. پس از آن با توجه به پرسش‌های مطرح شده، داده‌ها شمارش، رتبه‌بندی و جهت تحلیل‌های لازم مرتب گردید. یافته‌ها: در سال‌های مورد بررسی در مجموع 138 طرح پژوهشی اجرا شده است که در اجرای این طرح‌ها 617 محقق مشارکت داشته‌اند و میانگین تعداد پژوهشگران در هر طرح تحقیقاتی 47/4 نفر می‌باشد. در مورد پرکارترین پژوهشگرانی که دارای بیشترین همکاری گروهی بوده‌اند، مشخص شد که «محمد علی نیلفروش زاده» با همکاری در 22 طرح تحقیقاتی، «صدیقه عسگری» و «غلامعلی نادری» هر یک با مشارکت در 19 طرح تحقیقاتی بیشترین مشارکت علمی را در بین محققان داشته‌اند. نتیجه‌گیری: بررسی یافته‌های این پژوهش حاکی از این امر است که شناسایی رشته‌ها و پژوهشگران پرکار می‌تواند راهنمایی برای سایر محققین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشد تا با پژوهشگران فعال در تولید علم دانشگاه خود بیشتر آشنا شوند و بتوانند از طریق همکاری علمی با آنها، از تجارب این افراد استفاده نمایند. واژه‌های کلیدی: طرح پژوهش؛ دانشگاه‌ها؛ کارکنان پژوهشی.

عنوان مقاله [English]

Collaboration Rate among Researchers in Research Center of IUMS in Carrying out Research Projects

نویسندگان [English]

  • Farshid Danesh 1
  • Amir Hossein Abdulmajid 2
  • Alireza Rahimi 2
  • Fatemeh Babaie 3

1 Lecture, Library and Information Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc, Library and Information Science, Atomic Energy Organization of Tehran, Tehran, Iran

3 BSc Student, Medical Library and Information Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: We face with the globalization and increasing development of communication in all aspects nowadays. As a result researchers and specialists should proceed to more communication and scientific collaboration and co- authorship, because specialists can hardly overcome all problems in research process. The main object of this paper is to identify collaboration rate among researchers in Isfahan University of medical sciences' related research center in carrying out research project during 2001-2006. Methods: In this survey, scientometric methods were used. Statistical population was all research projects and researchers and approved research centers of Isfahan University of medical science 2001-2006. The number of projects was 138 and researchers were 617 ones. Data gathered via 2 checklists (planning by specialists) and analyzed in a excel database. Results: The mean of researchers for every project is 4.47- "Mohammad Ali Nilfroosh Zadeh" with 22, "Sedighe Asghari" and "Gholam Ali Naderi" with 19 research projects had the most ones among IUMS related research centers' researchers during 2001-2006. Conclusion: Identifying the activist majors and researchers can help others to get familiar with them and utilize their experience through scientific collaboration. Keywords: Research Design; Universities; Research Personnel.