نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

استادیار، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، مجتمع دانشگاهی ارم، مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فن‌آوری

چکیده

مقدمه: درصدی از کل استنادها شامل خود - استنادی مجله و مؤلف است و استفاده بیش از حد از این موضوع باعث می‌شود که رتبه مجله در سطح بالا قرار گیرد و مؤلف در بعضی موارد جزء پر استنادترین‌ها باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین خود ـ استنادی مجله و مؤلف و تشخیص همبستگی میان ضریب تأثیر مجله و خود ـ استنادی در حوزه علوم پزشکی در سال 1384 موجود در پایگاه گزارش‌های استنادی نشریات فارسی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فن‌آوری بود. روش بررسی: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی بر روی 34 مجله حوزه علوم پزشکی دارای ضریب تأثیر در پایگاه گزارش‌های استنادی نشریات فارسی انجام شد. برای این منظور به پایگاه گزارش‌های استنادی نشریات فارسی از محصولات مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری مراجعه و با انتخاب سال 1384 ضریب تأثیر مجلات مورد بررسی استخراج شد و تعداد خود ـ استنادی (مؤلف و مجله) تعیین گردید. سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری ضریب همبستگی، داده‌ها آنالیز آماری شد. یافته‌ها: به طور کلی رابطه معنی‌داری، در سطح 01/0، بین ضریب تأثیر و نرخ خود ـ استنادی وجود داشت (508/0 = r). ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنی‌داری بین ضریب تأثیر با خود ـ استنادی مجله و خود ـ استنادی مؤلف نشان داد. با توجه به نتایج آزمون همبستگی رابطه معنی‌داری بین ضریب تأثیر سال 1384 و ضریب تأثیر بدون خود ـ استنادی با تعداد مقالات مجلات مورد بررسی مشاهده نشد. بدین معنی که ضریب تأثیر مجله تحت کنترل حجم مقالات مجله نمی‌باشد. نتیجه‌گیری: با توجه به صفر شدن ضریب تأثیر 58 درصد مجلات بعد از حذف خود ـ استنادی و بالا بودن میزان خود ـ استنادی در مجلات حوزه پزشکی ایران در مقایسه با تحقیقات مشابه، بدیهی است باید میزان خود ـ استنادی (مؤلف و مجله) کاهش یابد تا مجلات در رتبه‌بندی، از جنبه ضریب تأثیر، جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. در نتیجه با افزایش میزان خود ـ استنادی (مؤلف/مجله) در نشریات، سردبیران باید در سیاست گزینش مقالات تجدید نظر نمایند. واژه‌های کلیدی: نشریات؛ نشریات ادواری؛ استناد.

عنوان مقاله [English]

Correlation between Self – Citation and Impact Factor in Persian Journal Citation Report's Medical Journals

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Ghane

Assistant Professor, Library and Information Science, Eram Campus – Regional Information Center for Science and Technology, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: It is obvious that self - citation is a part of all citations, but high self - citation rate brings high journal rank and introduce the author as the highly cited author. The purpose this study was to recognize both journal self - citation and author self - citation and find their correlation with impact factor. Methods: Citation analysis was used to conduct the survey. The population includes 34 Persian Journal Citation Report's medical journals with impact factor. Since the study examined journals impact factors in 2005, the citations in 2005 to articles published in 2003 and 2004 were considered and number of self - citations was determined. Data were analyzed using SPSS software and Correlation test. Results: 85% of medical journals publish with 61% self - citation rate. Comparing journal performance, before and after omitting self - citation, it was found that the rank of 6.9% journals descended and the impact factor of 58.6% journals became zero meanwhile the rank of 34.5% journals improved. There was a significant correlation between impact factor and self - citation rate (P = 0.01, r = 0.508). Pearson Correlation Coefficient demonstrated a relationship between impact factor and journal self - citation and author self - citation. There was no significant correlation between impact factor and adjusted impact factor with number of articles. Conclusion: Journals with low impact factor have lower self - citation. It means that self- citation has positive influence on impact factor. With regard to highly used of self - citation (61.5%) and changing of 58% journals' impact factor to zero, the number of self - citation should decrease in medical journals. At this case the journals will obtain their right rank. Consequently, with the increase of self - citation the editorials must change their article submission policy. Keywords: Publications; Periodicals; Citation.