نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار، مدیریت برنامه ریزی آموزشی و عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: مدیریت اطلاعات منابع انسانی به ‌عنوان یکی از دستاوردهای نوین و ارزشمند، بزرگ‌ترین چالش فراروی مدیران فعلی است؛ از این رو باور عمیق بر به کارگیری و اجرای عملی شیوه‌ها و نظام‌های اطلاعاتی نوین مدیریتی در حوزه منابع انسانی، از جمله مدل تعالی سازمانی (EFQM: European Foundation for Quality Management Excellence Model) است که موجب بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان می‌شود. این مدل، با ارائه معیارهای ارزیابی، سیستم اطلاعاتی برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند تا پیشرفت‌ها و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری کنند. هدف از این تحقیق اجرای مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بود که به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش 32 نفر از مدیران ستادی و معاونین آنها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1386 را شامل می‌شد که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما بر اساس مدل EFQM بود. تحلیل داده‌های پژوهش در سطح آمار توصیفی انجام گرفت و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار SPSS و نرم‌افزار EFQM امتیاز هرکدام ازعناصر نه گانه مدل بر اساس منطق RADAR (Results, Approach, Deployment, Assessment and Review) محاسبه شد. یافته‌ها: مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این ارزیابی 516 امتیاز به خود اختصاص داد که حوزه توانمند سازها 294 و حوزه نتایج 222 امتیاز کسب نمودند. همچنین بیشترین درصد امتیاز عوامل نه گانه بودند. رهبری 61 درصد، خط مشی و استراتژی 75 درصد، کارکنان 58 درصد، منابع و شرکاء 52 درصد، فرآیندها 53 درصد، نتایج مشتری 43 درصد، نتایج کارکنان 29 درصد، نتایج جامعه 55 درصد و نتایج کلیدی عملکرد 52 درصد. نتیجه‌گیری: اجرای رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در این مدل، منجر به تهیه یک سیستم اطلاعاتی از نقاط قوت و ضعف در 9 حوزه در مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شد که بر این اساس و با استفاده از منطق RADAR نقاط ضعف به عنوان حوزه‌های بهبود مورد مداخله قرار گرفت و تغییرات پیگیری شد. واژه‌های کلیدی: ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ مدیریت کارکنان؛ مدل‌های نظری.

عنوان مقاله [English]

Application of European Foundation for Quality Management Excellence Model via Performa Information System Approach for Assessing the Human Resources Management Performance at Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Eghbal 1
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 2
  • Seyyed Ali Seyadat 3

1 MSc, Educational Management, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Educational Planning Management, HMERC, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Educational Management, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Human resources information management as one of the valuable and modern achievement is the biggest challenge that managers are faced with and there is a deep believe on application and practical execution of modern managerial approaches in human resource area such as European Foundation for Quality Management (EFQM) model can cause performance improvement and organizational efficiency. EFQM presents assessment criteria information system for organization to evaluate organization performance and excellence in quality .The purpose of this study was to implement EFQM model through information system Performa system at Isfahan medical sciences university. Methods: This was an applied and descriptive cross-sectional research. The study population consisted of 32 staff managers and their deputies. Data collection instrument was an approach information performa system. Collected data were analyzed through descriptive statistics using SPSS and EFQM software's. Score for each of nine factors according to RADAR logic was calculated. Results: Total score for assessment of human resource management was 516, for empowerment 294, and for results were 222. Percentage score for each of the nine factors was as follows: leadership 61%, policy and strategy 75%, employees 58%, resources and partners 52%, processes 53%, client results 43%, employees results 29%, community results 55%, and key performance results 52%. Conclusion: Performa Information System approach in this model provided a system of information about strength area that needs improwment in human resources management in Isfahan University of Medical Sciences by using RADAR logic for improvement case and change were followed. Keywords: Employee Performance Appraisal; Personnel Management; Models, Theoretical.