نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: مدیریت دانش یکی از مهمترین ابزارهای موفقیت سازمان‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. با توجه به این که دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان پرچمداران سلامت جامعه نیز محسوب می‌شوند، لازمه دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی و استقرار مدیریت دانش در نظام سازمانی آنها اهمیتی دو چندان دارد. هدف این پژوهش تعیین میزان حاکمیت فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است. روش بررسی: مطالعه حاضر از دسته توصیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارکنان شاغل در 7 معاونت ستادی دانشگاه با مدارک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر و اعضای هیأت علمی (1266 نفر) می‌شد که از بین آنها حجم نمونه آماری محاسبه شده به نحو تصادفی سیستماتیک برابر 295 نفر بود. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه‌ای نظیر کتب و مجلات علمی و برای جمع آوری اطلاعات لازم جهت تأیید یا رد فرضیات پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با سؤالات بسته (شامل 5 سؤال جمعیت شناختی و 33 سؤال اصلی) استفاده شدکه برای بررسی روایی آن، از روش روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach Alfa (8/93 درصد) استفاده گردید. پس از تکمیل پرسشنامه توسط اعضای نمونه آماری، با استفاده از نرم‌افزار SPSS خروجی‌های اولیه استخراج و فرضیات مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌ها: پس از آزمون فرضیه‌های تحقیق نظیر شناسایی، اکتساب، توسعه، اشتراک و توزیع، بهره‌گیری و ذخیره‌سازی دانش نتایج به دست آمده نشان داد که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در هر شش فرآیند مدیریت دانش، کلیه زمینه‌ها جهت استقرار آن کمتر از سطح متوسط وجود داشته است. نتیجه‌گیری: یکی از مهمترین چالش‌هایی که امروزه سازمان‌های دولتی با آن رو به رو هستند استفاده از دانش سازمانی و کاربرد آن با ابزارهای نوین مدیریتی نظیر مدیریت دانش می‌باشد که توجه به استفاده صحیح از آن، سازمان‌ها را در شرایط رقابتی حاضر توانمند ساخته، مقدمات موفقیت آنها را پدید می‌آورد.

عنوان مقاله [English]

Scale Survey of Knowledge Management's Process Mastery (Isfahan University of Medical Sciences' Reading Scale)

نویسندگان [English]

  • Alireza Shirvani 1
  • Ali Safdarian 2
  • Azadeh Alavi 3

1 Assistant Professor, Public Management, Azad University of Dehaghan, Isfahan, Iran

2 MSc, Public Management, Azad University of Dehaghan, Isfahan, Iran

3 PhD Student, Public Management, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Knowledge management is one of the most important implements for organization's success in data age and competition situations. Nowadays, the notability (importance) of subject is to the extent that some of the organizations measure their available knowledge and reflect these measurements in reports as organization's mental investment and as an index for organization's classification. Organization's viewpoints are gradually turned from national extension to developed human. Medical universities are pioneers for society's health, achievement of modern scientific and investigation results and knowledge management's settlement in organic system have duplicated significance. Methods: Existing research method was a descriptive of measurement type and from scope branch. In this study, statistic society included employees in 7 university staff assistance with diploma educational degree and upper degrees and scientific board members. The number of statistic society's staff was 1268 and among this statistic society 295 units were randomly selected. Results: After assessing the hypothesis of research among sample like knowledge identity, acquisition, expansion, participation and distribution, benefiting and storage, the obtained outcomes display a weak level in every six process of knowledge management and all fields for its settlement in Isfahan University of Medical Science. Conclusion: Nowadays, one of the most important challenges which governmental organizations are confronted is the usage of organic knowledge and its application with modern management's implement such as knowledge management considering right usage which makes the organization put in existing competitions situations and provide their success preliminary. Keywords: Knowledge; Information Management; Universities.