نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 دانشیار، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی،مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

5 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

چکیده

مقدمه: مدیران و ارایه کنندگان خدمات سلامت جهت افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان و پیشبرد اهداف آن باید شناخت کافی از نظام اطلاعات سلامت داشته باشند؛ چرا که پایه و اساس سیاست‌گذاری، برنامه‌ ریزی و تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریتی، آمار و اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام و معتبر و تفسیر درست این اطلاعات می‌باشد. پژوهشگر در این پژوهش، سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان در استان اصفهان را بر اساس راهنمای سازمان جهانی سلامت ارزیابی نموده است. روش بررسی: در این پژوهش کاربردی و توصیفی- مقطعی در سال 87-1386، که جامعه پژوهش جامعه پژوهش شبکه‌های بهداشتی درمانی (نظام‌های سلامت شهرستان) در استان اصفهان بود، شهرستان فلاورجان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، چک لیست محقق ساخته حاوی 334 موجودیت اطلاعاتی، بر اساس مؤلفه‌ها و موجودیت‌های اطلاعاتی راهنمای سازمان جهانی سلامت بود که روایی آن با نظر استادان صاحب‌نظر و پایایی آن با بازآزمایی کلیه مراکز مورد مطالعه به اثبات رسید (5/98 درصدCronbach’s Alfa = ). داده‌های مطالعه با مراجعه مستقیم پژوهشگر در دو مرحله مجزا به 12 مرکز سلامت شهری، 8 مرکز سلامت روستایی و 1 مرکز سلامت شهرستان، در شهرستان فلاورجان، و مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک و تکمیل چک لیست جمع‌آوری گردید و یافته‌ها با استفاده از آنالیز توصیفی نرم‌افزار 13SPSS و با اعمال ضریب وزن هر محور مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین نمره سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان در استان اصفهان 75/35 درصد است. بیشترین میزان رعایت موجودیت‌های اطلاعاتی در نظام اطلاعات سلامت شهرستان مربوط به محور جمع‌آوری داده‌ها به میزان 70 درصد و کمترین میزان رعایت موجودیت‌های اطلاعاتی در این نظام مربوط به استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری به میزان 10 درصد بود.نتیجه‌گیری: ارزیابی نظام اطلاعات سلامت شهرستان، حوزه‌های بهبود و قابل ارتقا را مشخص نمود. مدیریت نظام سلامت جهت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اصولی و صحیح در نظام سلامت شهرستان، باید نسبت به بازسازی اساسی نظام اطلاعات سلامت شهرستان و تربیت مهارت‌های مدیریتی و اطلاعاتی مدیران نظام سلامت شهرستان، همت گمارد واژه‌های کلیدی: نظام‌های اطلاعات بیمارستانی؛ نظام‌های مدیریت اطلاعات؛ مدیریت اطلاعات؛ تصمیم گیری؛ سازمان جهانی بهداشت.

عنوان مقاله [English]

Assessment of District Health Information System Evolution Province According to World Health Organization Framework

نویسندگان [English]

  • Ahmad Raeisi 1
  • Sakineh Saghaeiannejad Isfahani 2
  • Saeed Karimi 3
  • Mohammad Yarmohammadian 4
  • Asghar Ehteshami 5

1 Assistant Professor, Health Information Management, HMERC, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

2 Lecture, Medical Record Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

3 Assistant Professor, Health Services Management, HMERC, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

4 Associate Professor, Educational Planning, HMERC, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

5 PhD Student, Health Information Management, HMERC, Iran University of Medical Sciences, Tehran

چکیده [English]

Introduction: Since, accurate, appropriate, precise, timely, valid information, and valid interpretation of information is required and the basis for policy and decision making and planning in various levels of the organization management, this study was conducted to evaluate the district health information system evolution in Isfahan province according to World Health Organization framework. Methods: This research was an applied, descriptive cross-sectional study, in which a total of twelve urban and eight rural facilities, and one district health center at Falavarjan district were surveyed by using a questionnaire with 334 items. Content validity was confirmed. The reliability of the questionnaire was confirmed with a Cronbach's alpha of 0.99. Obtained data were analyzed with SPSS software and descriptive statistics were used to examine measures of central tendencies. Results: The mean score of evaluation of district health information system framework was 35.75 percent. The maximum score of compliance with district health information system belonged to the data collection process (70 percent). The minimum score of compliance with district health information system belonged to information based decision making process (10 percent). Conclusion: The results showed that information entities of the district health information system in Isfahan province are not in compliance with WHO framework. Consequently, it seems that health system managers engaged with underlying policy and decision making processes at district health systems should try to restructure and decentralize district health information system and develop training management programs for their managers.Keywords: Hospital Information Systems; Management Information Systems; Information Management; Decision Making; World Health Organization.