نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسندگان

1 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 دکترای حرفه‌‌ای، علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران، استان مازندران، ساری

3 کارشناس، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

4 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران، استان مازندران، ساری

5 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

چکیده

  یکی از روش‌های انتقال دانش، ثبت اقدامات در قالب روند مستند سازی به صورت الکترونیکی یا کاغذی می‌باشد. برای پایش میزان درخواست خون، مقادیر مصرف، واکنش‌ها و موارد عدم مصرف پس از انجام آزمون‌های سازگاری، وجود فرمی با قابلیت گزارش دهی آماری و پوشش دادن نقصهای فرم موجود ضروری می‌نمود. بنابراین با رعایت مواردی مانند گزارش‌های مورد تقاضا، حمایت از مستند سازان در مواجهه با مراجع قانونی و ... این فرم با توجه به اصول علمی طراحی فرم، در نظر گرفتن قالب رایج فرم‌های کشور ایران که مصوب وزارت بهداشت می‌باشد و همچنین توجه به دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت طراحی گردید. واژه‌های کلیدی: کنترل فرم‌ها و مدارک؛ انتقال خون؛ خون.

عنوان مقاله [English]

Designing a Form for Request to Transfusion of Blood and Its Products

نویسندگان [English]

  • Azar Kabirzadeh 1
  • Alireza Rostamian 2
  • Benyamin Mohsenisaravi 3
  • Ali Haghparast 4
  • Esmail Rezazadeh 5

1 Lecture, Education of Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari

2 DMT, Hematology, Iranian Blood Transfusion Organization Research Center, Sari

3 BSc, Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari

4 MD, Iranian Blood Transfusion Organization Research Center, Sari

5 MSc, Education of Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari

چکیده [English]

One of the methods for knowledge transferring is documentation of procedures done in a documentary process, whether in a paper or electronic format. For creation reporting process of monitoring the rate of blood request, uses, and reactions, also unused blood after cross matching test, a form with the ability to drive statistical reports, covering deficiencies of current form, was needed. So according to needed reports, protecting documentary in a medico legal aspect, a form was designed regarding scientific rules, current Iranian format, and WHO regulations. Of course every topic has capacity for discussion and designer will appreciate all criticism ideas. Keywords: Forms and Records Control; Blood Transfusion; Blood.