نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

2 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان

چکیده

مقدمه: رضایت آگاهانه بیمار، اساس اخلاق پزشکی و صلاحیت بیمار، یکی از مهم‌ترین ابعاد رضایت آگاهانه است. این پژوهش با هدف بررسی صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش در اخذ رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان کاشان انجام گردید. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی مقطعی، 300 بیمار (رضایت دهنده) بخش جراحی از بیمارستان‌های آموزشی شهر کاشان در سال 1386 به صورت تصادفی ساده و با توجه به برنامه زمانی پذیرش بیماران جراحی وارد مطالعه شدند. جهت بررسی صلاحیت بیماران برای امضای فرم رضایت‌نامه جراحی و عملکرد واحد پذیرش از چک لیست استفاده شد. روایی چک لیست توسط متخصصان مربوط تأیید شد. یافته‌ها با نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌ها: 80 درصد بیماران صلاحیت لازم جهت امضای فرم رضایت‌نامه را در زمان پذیرش داشتند، در حالی که هنگام گرفتن رضایت فقط 55 درصد از آنان، خودشان رضایت داده‌ بودند. علاوه بر این 6/3 درصد از بیمارانی که رضایت دادند، خودشان صلاحیت لازم برای دادن رضایت را نداشتند. 3/59 درصد اشخاص ثالث از نظر نسبت با بیمار، صلاحیت رضایت دادن نداشتند. به اکثر رضایت دهندگان فرصت مطالعه فرم رضایت‌نامه داده نشده بود (3/75 درصد)، برای مطالعه فرم تشویق نشده بودند (7/98 درصد) و در هیچ موردی نسبت شخص رضایت دهنده با بیمار کنترل نشده بود.نتیجه‌گیری: عملکرد واحدهای پذیرش نسبت به اخذ رضایت از افراد از لحاظ نسبت قانونی (شخص ثالث) و داشتن صلاحیت با دقت صحت کامل انجام نمی‌شود. شفاف شدن قوانین مربوط برای کارکنان، افزایش دقت و توجه آنان و همچنین توضیح دادن فرم‌های رضایت‌نامه برای بیماران توصیه می‌شود.واژه‌های کلیدی: رضایت بیمار؛ جراحی؛ پذیرش بیمار؛ بیمارستان‌های آموزشی.

عنوان مقاله [English]

Informed Consent Process: Inpatients Competency and Admission Clerks’ Performance in Teaching Hospitals in Kashan, Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Sheikhtaheri 1
  • Mehrdad Farzandipour 2

1 PhD Student, Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran

2 Assistant Professor, Health Information Management, Kashan University of Medical Sciences, Kashan

چکیده [English]

Introduction: Patients’ decision-making and legal capacity are major factors of informed consent considered as a basis of medical ethics. This study aimed to determine the undergoing surgery inpatients capacity to sign the consent form and admission clerks’ performance in taking the form in teaching hospitals in Kashan. Methods: In this cross sectional study, 300 random inpatients and admission clerks in 3 hospitals were observed through a checklist to determine the patients’ legal capacity to sign the consent form and admission clerks’ performance. We analyzed the data through SPSS software with χ2 test. Results: Only 55% patients singed themselves the consent form, however, 80% patients could sign it legally. In addition, 3.6% patients who signed the consent were not allowed to sign it. In addition, 59.3% surrogates were not allowed to sign the consent form. Admission clerks did not encourage 98.7% patients (surrogates) to read the consent form; also staffs did not give any opportunity to 75.3% patients (surrogates) for reading the form. Admission staffs did not control the legal relationship of surrogates who signed the consent form. Conclusion: Explaining the consent form to patients (surrogates) and more attention to legal capacity of consenter, also, documenting the policy to taking the consent form seems to be necessary.Keywords: Patient Satisfaction; Surgery; Patient Admission; Hospital, Teaching.