نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، روانشناس تربیتی و تحقیق، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران

چکیده

مقدمه: امروزه با وجود زیر سؤال بودن اثر بخشی مدل‌های مختلف کیفیت، مسأله کیفیت در سازمان‌های بهداشتی و درمانی بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (استاندارد 2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی مقطعی بوده، به شیوه کاربردی در سال 1385 اجرا شد. محیط پژوهش شامل بیمارستان‌های تأمین اجتماعی البرز، شهدای پانزده خرداد، شهریار و میلاد بود. داده‌ها با برگزاری جلسات بارش افکار با مدیران و ناظران بهبود کیفیت و صاحبان فرایندها، گردآوری و نتایج با استفاده از نرم‌افزار Excel تحلیل شد. یافته‌ها: پس از استقرار الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (2000 :9001 ISO) میزان پیشرفت و بهبود فرایندها در زمینه منابع انسانی، رضایت مشتریان، عملیات اجرایی مهم (عملکرد خاص سازمان)، الزامات شرکت‌های طرف قرارداد، امور مالی و بازار به ترتیب 24/61 درصد، 41/60 درصد، 91/57 درصد، 31/50 درصد و 82/45 درصد و میانگین درصد امتیازات چهار بیمارستان 13/55 درصد بود.نتیجه‌گیری: بیمارستان‌های مورد مطالعه با به کارگیری الگوی مدیریت فراگیر (2000 :9001 ISO) به نتایج مثبتی در زمینه بهبود فرایندها دست یافته‌‌اند، اما موفقیت‌های کسب شده پایین‌‌تر از حد مطلوب خود می‌باشد و لازم است جهت کسب موفقیت بیشتر، سازمان‌ها بهبود مستمر فرایندها را در زمینه امور مالی و بازاریابی و ارتباط با شرکت‌های تأمین کننده طرف قرارداد با جدیت دنبال نمایند واژه‌های کلیدی: مدیریت کیفیت جامع؛ تأمین اجتماعی؛ بیمارستان‌ها.

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of the Total Quality Management Model (ISO 9001: 2000) in Social Security Organizations' Hospitals in Tehran Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Pouran Raeissi 1
  • Amir Nasiripour 2
  • Somaye Hesam 3

1 Associate Professor, Educational Psychology Research, Iran University of Medical Sciences, Tehran

2 Assistant Professor, Health Services Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

3 PhD Student, Health Services Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

Introduction: Today the issue of quality improvement in health care organizations has become more important than before, but the effectiveness of various quality management models remains questionable. The purpose of the present study was to evaluate the performance of the Total Quality Management model (ISO 9001: 2000) implemented in Social Security Organizations' hospitals in Tehran province. Methods: This was a descriptive and cross-sectional study implementing applied manner. Data were collected in brain storming committee of quality managers and experts and were analyzed with inferential statistics. Results: After implementation of ISO 9001: 2000 standards in the investigated hospitals, the rate of improvement on human resource affairs, customer satisfaction, important administrative activities, and relationship with suppliers, finance, and marketing processes were as follows: 61.24%, 60.41%, 57.91%, 50.31%, and 45.8% respectively. The average rate of improvement for all of the hospitals together over the five stated dimensions was 55.13%. Conclusion: Implementation of ISO 9001: 2000 standards promoted a lot of the organizational processes in the investigated hospitals. However, the rate of success is far from the ideal level and it is highly recommended that the investigated hospitals put more time and attention on continues improvement of the processes in their organizations specially on the financing and marketing procedures and relationship with suppliers companies.Keywords: Total Quality Management; Social Security; Hospitals.