نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی، مجلس شورای اسلامی ایران، تهران

3 مربی، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: مجلات علمی یکی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع رسانی و رشد دانش در هر رشته به شمار می‌‌آید. یکی از راه‌های تشخیص جایگاه یک مقاله، استناد علمی به آن است که مهم‌ترین معیار برای ارزیابی یک اثر علمی، میزان استناد به آن است. هدف از این مطالعه تعیین میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی از ابتدای سال 1379 تا پایان 1382 بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که از روش تحلیل استنادی برای انجام آن استفاده شد. بدین منظور اطلاعات توسط چک لیست گردآوری و سپس با استفاده از قانون Bradford و ضریب همکاری گروهی نویسندگان، نتایج به دست آمد و با نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید. یافته‌ها: در مجموع 386 مقاله از 21 مجله تولید شده بررسی گردید که در کل دارای 4915 استناد بود. متوسط تعداد استناد برای هر مقاله 73/12 استناد و بیشترین تعداد مقاله مربوط به سال 1382 بود. در رابطه با میزان مشارکت، بیشترین مقالات سه نویسنده داشت. میانگین ضریب همکاری در حد متوسط قرار داشت. از میان انواع منابع، نشریات با 75/69 درصد بیشترین استفاده را داشتند.نتیجه‌گیری: نگاهی کلی به مقالات و استنادهای مجله پژوهش در علوم پزشکی نشان داد که نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی نسبت به سایر محققان تحقیقات گذشته در یک حد میانه برای تدوین مقالات خود به منابع، استناد کرده‌اند و به انجام کارهای گروهی نیز گرایش داشته‌‌اند. همچنین استنادهای تعلق گرفته به نشریات در مقالات تألیفی مورد بررسی نشریات از مدل قاعده Bradford تبعیت می‌کردند.واژه‌های کلیدی: نشریات ادواری؛ استناد؛ مقاله.

عنوان مقاله [English]

Survey of Citations and Authors Collaboration Rate of Journal of Research in Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mina Afshar 1
  • Amir Abdulmajid 2
  • Farshid Danesh 3

1 Lecture, Medical Library and Information Science, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan

2 MSc, Library and Information Science, Islamic Parliament of I.R. Iran, Tehran

3 Lecture, Medical Library and Information Science, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan

چکیده [English]

Introduction: Information has a big portion in the success of every research system. Although journals are the main resources for researchers, the increasing price and number of them have made difficult duties for libraries in providing information needs. Methods: In this descriptive survey, data gathered using a check list and results were found with Bradford's law and collaboration rate formula. SPSS software was used to analyze data. Results: 386 articles from 21 journals had 4915 citations; the mean for every article was 12.73. The most number of articles were on 2003. 29.53% of articles had 3 authors. Authors' collaboration rate was 0.45, which means an average rate. The most cited journals were determined. Periodicals had the most use with 69.75%. Half life of books was 7.7 years, journals 6 years and dissertations 5.2 years. 90.4 of citations were ton English sources. Conclusion: Results showed that authors of articles in Journal of Research in Medical Sciences had the average number of collaboration rate and tend to teamwork. Also citations to periodicals follow Bradford's law.Keywords: Periodicals; Citation; Article.