نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

2 بی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

3 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

4 دانشجوی دکتری، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

5 کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

6 دکتری، پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

7 دانشجوی کارشناسی ارشد، اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

چکیده

مقدمه: با توجه به روند روزافزون کاربرد رایانه در آموزش، استفاده از رایانه در محیط‌های آموزشی غیر قابل اجتناب شده، نقش مهم و فزاینده‌ای را در امر آموزش پزشکی ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان مهارت، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی انجام شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت توصیفی– مقطعی بر روی تعداد 124 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، که جامعه تحقیق را تشکیل می‌دادند، در سالهای 85-1384 صورت گرفت. از پرسش‌نامه برای جمع‌آوری اطلاعات در سه حیطه مهارت، نگرش و عملکرد استفاده شد. پرسش‌نامه دارای روایی صوری و محتوایی بود. داده‌های به دست آمده توسط نرم‌افزار 15SPSS و با استفاده از آمار توصیفی (شاخص‌‌های مرکزی و پراکندگی) جهت بررسی رابطه نگرش و مهارت تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: 29 درصد جامعه مورد مطالعه در سطح مهارت عالی، 7/38 درصد در سطح خوب، 3/15 درصد در سطح متوسط و 3/11 درصد در سطح مهارت ضعیف قرار داشتند. 9/58 درصد از اعضای هیأت علمی نگرش عالی و 6/26 درصد نگرش خوب داشتند. 9/41 درصد اعضای هیأت علمی به طور متوسط در هفته بین 15-10 ساعت از رایانه و 9/33 درصد به طور متوسط در ماه بیش از 60 ساعت از اینترنت بهره می‌گرفتند. با استفاده از آزمون Spearman بین مهارت و نگرش همبستگی معنی‌‌داری وجود داشت (2/0 = r، 04/0 = P).نتیجه‌گیری: اکثریت اعضای هیأت علمی نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت در آموزش پزشکی نگرش مثبت داشتند، ولی تعدادی از آن‌ها از دانش و مهارت کافی برخوردار نبودند. بنابراین لازم است تدابیری برای ارتقای مهارت و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای استفاده بهینه از رایانه و اینترنت در امر آموزش و پژوهش اتخاذ گردد.  واژه‌های کلیدی: اینترنت؛ دانشگاه‌ها؛ آموزش پزشکی؛ نگرش.

عنوان مقاله [English]

Skill, Attitude and Use of Computer and Internet in Scholarly Works and Educational Affairs by Faculty Members of Mazandaran Universities of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Hasan Siamian 1
  • Azita Balaghafari 2
  • Kobra Aligolbandi 3
  • Mahsoume Bagheri 4
  • Afsaneh Shahrabi 5
  • Mohammad Khademloo 6
  • Fereshte Rostami 7

1 Student, Medical Information Science, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari

2 Lecture, Education of Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari

3 Lecture, Education of Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari

4 PhD Student, Nursing, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari

5 MSc, Educational Adminstrator, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari

6 PhD, Social Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari

7 MSc Student, Epidemiology, Kerman University of Medical Seines, Kerman

چکیده [English]

Introduction: Use of the internet to retrieve health information is increasingly common. The present study aimed to determine the ratio of attitude, skill and performance of faculty members in using computer and internet in research and educational affairs at Mazandaran University of Medical Sciences. Methods: In this cross-sectional study, an expert-reviewed and pilot-tested questionnaire, in 3 dimensions of attitude, skill, and usage, was used to collect data from 124 faculty members coming from five faculties of Mazandaran University of Medical Sciences. Data were analyzed by SPSS software using Spearman correlation test, central and scattered indices. Results: Most of study population (38.7%) was in good skill level, 15.3% in average, 11.3% in weak, and 29% in excellent skill level. 58.9% of faculty members had excellent attitude and 26.6% good attitude about using internet and computer in medical education. About performance, 41.9% used computer 10-15 hours per week and in average, 33.9% used internet more than 60 hours per month. Conclusion: According to positive attitude of the faculty members to computer and internet in medical education and lack of enough knowledge and skill, it is necessary to think about promoting their skills and performances for optimal use of computer and internet in research and educational affairs. It is recommended to provide educational workshops based on needs due to knowledge, skill and science for faculty members of Mazandaran University of Medical Sciences, so they can gain from computer an internet facilities and electronic databases. Keywords: Internet; Universities; Education; Medical; Attitudes.