نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

3 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

4 یار، مدیریت و برنامهریزی آموزشی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

5 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

چکیده

مقدمه: از جمله تغییراتی که پس از اصلاح ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این وزراتخانه شکل گرفت، ایجاد دفاتر تحقیقات کاربردی در حوزه‌های مختلف ستادی بود. این پژوهش پس از محاسبه دقیق تعداد طرح‌های انجام شده در هر یک از دفاتر حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع به بررسی نتایج هر طرح به طور جداگانه پرداخت و میزان و قابلیت بهره گیری از آن‌ها را برآورد نمود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی و گذشته‌نگر، 23 طرح پژوهشی که در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از شهریور سال 1378 تا ‏شهریور 1383 به انجام رسیده بود با روش نمونه گیری سرشماری و ابزار جمع‌آوری، فرم جمع‌آوری اطلاعات بررسی شد. این طرح در چهار مرحله انجام شد: در مرحله اول، اطلاعات دموگرافیک طرح‌ها به صورت یک پرسش‌نامه غیر حضوری تکمیل گردید. در مرحله دوم، گزارش نهایی طرح‌ها توسط تیم تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس آن اهداف اختصاصی و دستاوردهای اصلی استخراج شد و به صورت جدولی منظم درآمد. در مرحله سوم، مصاحبه‌ای با کاربران اصلی طرح‌ها صورت گرفت و نتایج به صورت سه جدول جداگانه (میزان بهره‌گیری، قابلیت بهره‌گیری و موانع بهره‌گیری) تنظیم گردید. در مرحله چهارم، با توجه به یافته‌ها و اظهارات کاربران، راه‌کارهای عبور از موانع، تدوین و تشریح شد. یافته‌ها به کمک محاسبات ساده ریاضی تحلیل شد. یافته‌ها: 16 طرح از کل طرح‌های انجام شده در حوزه معاونت به صورت فراخوان عمومی، 6 طرح به صورت فراخوان محدود و یک طرح نیز بدون فراخوان سفارش داده شده‌اند.نتیجه‌گیری: در مجموع طرح‌های بررسی شده، میزان بهره گیری از طرح‌ها مطابق با درجه «کم» بوده است، در حالی که طرح‌ها تا درجه «زیاد» قابلیت بهره‌گیری داشته‌اند. به طور کلی می‌توان گفت که در بهره‌گیری از نتایج طرح‌ها، 38 درصد از موانع به موانع مدیریتی اختصاص دارد و 62 درصد از موانع در حوزه مسایل اجرایی جای می‌گیرد.  واژه‌های کلیدی: طرح پژوهش؛ وزارت بهداشت؛ نتایج تحقیق و توسعه.

عنوان مقاله [English]

Utilization of Research Results at Office of Deputy Minister for Management and Resources Development and Identification of Obstacles

نویسندگان [English]

  • Masoud Ferdosi 1
  • Reza Dehnavieh 2
  • Farzad Faraji 3
  • Mohammad Yarmohammadian 4
  • Soudabeh Vatankhah 5

1 Assistant Professor, Health Services Management, HMERC, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

2 Assistant Professor, Health Services Management, Kerman University of Medical Sciences, Kerman

3 PhD Student, Health Services Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran

4 Associate Professor, Educational Planning, HMERC, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

5 Assistant Professor, Health Services Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran

چکیده [English]

Introduction: The main purpose of this project was exactly identification of the applied researches done by different offices of the Iranian Ministry of Health, Remedies and Medical Education in the deputy between September of 1998 to September of 2003, considering their results and the degree of utilization by the users. Methods: This project had 4 steps. The 1st step was a questionnaire for identifying some demographic data. Study of research final reports was the 2nd step, gathering special goals and tangible products. In the 3rd one, an interview was made with the researches main users. The last step was to analyze the findings and to emphasize on systematic obstacles with relevant suggestions. Results: For total of 23 researches, about 4’620’350’000 Rials paid. For 16 researches a public announcement have done, the reminders had restrict announces. Among the researchers, 17 were selected by their proposals, but 6 ones just by their Cerculem Vitaes. Only the degrees of 17 researchers were relevant to the research subjects. Conclusion: The sum of all researches done in this period, the utilization capability was “High”, but the utilization indeed was “Low”. About 38% of them were faced with some managerial obstacles and 62% had some kinds of operational ones. According to the results, choosing better subjects, documenting the main goals of the research, selecting the researchers based on their experiences and their proposals, attention to operational agenda, stability of policies, and higher administration commitment are useful suggestions for removing the obstacles. Keywords: Research Design; Ministry of Health; Research and Development Results.