نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استاد، بیماریهای قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران .

3 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، مرکز قلب و عروق شهید رجایی، تهران، ایران

4 مربی، آموزش مدارک پزشکی و عضو هیأت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری‌های قلب و عروق یکی از دلایل مهم مرگ و میر انسان‌ها‌ و از عوامل مهم غیرفعال کردن منابع انسانی است. در طراحی سامانه‌ی طبقه‌بندی اقدامات بیماری‌های قلب و عروق، توجه به اهداف، قوانین ملی، نیازها و استانداردهای بهداشتی ضروری است. این پژوهش با هدف مقایسه‌ی سامانه‌ی طبقه‌بندی‌ اقدامات سلامت قلب و عروق در کشورهای منتخب، به سیاست‌گذاران بهداشتی در جهت مبارزه با بیماری‌های قلب و عروق و ارتقای نظام سلامت کمک می‌کند.روش بررسی: این نوع پژوهش توصیفی- تطبیقی بود و در سال 1386 انجام شد. سامانه‌های طبقه‌بندی بیماری‌های قلب وعروق کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلیس و کانادا بررسی گردید و از طریق اطلاعات موجود در کتب‌، نشریات، اینترنت و همچنین مکاتبه با کشورهای منتخب، ساختار سامانه طبقه‌بندی آن‌ها استخراج شد. سامانه‌ی طبقه‌بندی بیماری‌های قلب و عروق در کشور ایران نیز بررسی شد، تحلیل این سامانه‌ها با استفاده از اطلاعات موجود در جداول مقایسه‌ای انجام گردید.یافته‌ها: یافته‌ها نشان دهنده‌ی آن است که تمامی کشورهای منتخب دارای سامانه طبقه‌بندی اقدامات قلب و عروق خاص کشور خود هستند. کشورهای منتخب به استثنای انگلیس از یک سامانه‌ی طبقه‌بندی اقدامات چند محوری استفاده می‌کنند. در تمامی سامانه‌های اقدامات کشورهای منتخب، خصوصیاتی مانند استفاده از قوانین و استانداردهای مراقبت، استفاده از آموزش از راه دور، برنامه‌ی آموزش سالیانه و مشاوره با متخصصین قلب و عروق دیده می‌شود. ایران فاقد سامانه‌ی ملی اقدامات سلامت قلب و عروق است.نتیجه‌گیری: ملی کردن سامانه‌ی طبقه‌بندی اقدامات سلامت بیماری‌های قلب و عروق در ایران، با توجه به اهداف، نیازهای جامعه و توسعه‌ی فن‌آوری‌های جدید در جهت پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق و ارتقای مدیریت اطلاعات سلامت ضروری به نظر می‌رسد.واژه‌های کلیدی: بیماری‌های قلب و عروق؛ طبقه‌بندی‌ها؛ بهداشت و تندرستی.

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Cardiovascular Diseases Procedures of the Classification Systems, in Selected Countries with Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Safdari 1
  • Majid Maleki 2
  • Valialah Ghorbani 3
  • Farshid Monajemi 4

1 Assistant Professor, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Professor, Cardiovascular Diseases, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc, Medical Records, Shahid Rajaei Heart Center, Tehran, Iran

4 MSc, Medical Records, Member of Faculty Educational Deputy, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Cardiovascular diseases are important factors at human death and factor destroys human resources. Health intervention is a service for developing of health and diagnoses or modifies of process diseases. It is necessary that every country regarding to its goals, laws national, interests and standards, considers establishing such a system. A comparison of cardiovascular disease classification systems in selected countries with that in Iran could assist health care policy makers in their efforts to battle cardiovascular diseases.Methods: This descriptive-comparative study conducted 2007-2008. The cardiovascular diseases of the classification systems in USA, Australia, England and Canada were reviewed in order to prepare an appropriate model for Iran. Data collecting was done through literature review, Internet and email.Results: The cardiovascular disease classification systems of all the selected countries are national. The selected countries, with the exception of England, utilize a multiaxial classification model, especially designed to reflect the individual requirements of every single one of them. This model employs health care standards, e-learning, annual educational programs, and consultation with experts. Iran lacks such a national classification system for cardiovascular diseases.Conclusion: It seems essential that the cardiovascular disease classification system in health interventions in Iran be national if improvements are to be made in the fields of prevention and management of these diseases.Keywords: Cardiovascular Diseases; Classification; Health.