نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار، آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از داده‌های گواهی فوت به عنوان اساسی برای انجام مطالعات اپیدمیولوژی و برنامه‌‌های بهداشتی استفاده می‌شود که متأسفانه در کشور ما منطبق بر استانداردهای بین‌المللی تکمیل نمی‌گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق با هدف تعیین میزان دقت و صحت داده‌های گواهی‌های فوت بیماران متوفی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1385 صورت پذیرفت.روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی– مقطعی بوده است که بر روی کلیه‌ی گواهی‌های فوت صادر شده در سال 1385 (689 بیمار متوفی) بیمارستان شهید بهشتی کاشان با استفاده از 4 نوع چک لیست با روایی صوری و محتوی شامل، چک لیست دقت مشخصات عمومی، چک لیست صحت مشخصات عمومی، چک لیست دقت علت فوت، چک لیست صحت علت فوت انجام شده است. پس از تکمیل چک لیست‌ها، داده‌ها در جداول دسته‌بندی شد و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: با توجه به مشخصات عمومی، 301 گواهی (60 درصد) دقت و 389 گواهی (5/77 درصد) صحت داشت. از داده‌های علت فوت، 291 (3/62 درصد) گواهی بزرگ‌سالان و 18 (4/51 درصد) گواهی نوزادان دارای دقت بود و 328 (3/70 درصد) گواهی بزرگ‌سالان و 19 (3/54 درصد) گواهی نوزادان دارای صحت بود. مشخصات عمومی 88 (5/17 درصد) گواهی بزرگ‌سالان و 15 (9/42 درصد) گواهی نوزادان و علت فوت 83 (8/17 درصد) گواهی بزرگ‌سالان و 15 (9/42 درصد) گواهی نوزادان تکمیل نشده بود. 309 گواهی (2/66 درصد) بزرگ‌سالان و 21 گواهی (60 درصد) نوزادان توالی صحیح داشت.نتیجه‌گیری: آموزش بیشتر پزشکان جهت تولید داده‌های با کیفیت، تأکید بر شناخت کافی از بیماری متوفی با مطالعه‌ی دقیق پرونده پزشکی، انجام اتوپسی در موارد مورد نیاز، راه‌اندازی واحد پزشکی قانونی در بیمارستان پیشنهاد می‌گردد.واژه‌های کلیدی: مرگ و میر بیمارستانی؛ کنترل فرم‌‌ها و مدارک؛ بیمارستان‌ها.

عنوان مقاله [English]

Precision and Accuracy of Death Certification Data in Kashan Shahid Beheshti Hospital

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rangraz Jeddi 1
  • Maryam Ahmadi 2
  • Farahnaz Sadoughi 2
  • Mahmoodreza Gohari 3

1 Assistant Professor, Health Information Management, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Ira

2 Associate Professor, Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Biostatistics, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Mortality data are a cornerstone of epidemiological research and health plan. Unfortunately they dose not completed coincident to international standards; so due to important of issue and had not any research for precision and accuracy of death certification data in this region, this study was done in death certification data in inpatient Kashan Shahid Beheshti hospital.Methods: An applied cross-sectional research on death certification data in inpatient Kashan Shahid Beheshti hospital with 4 checklist (face and content validity) included precision and accuracy of general identification data and precision and accuracy of causes of death data was done, after that data were grouped in table and analyzed with descriptive statistics.Results: 301 death certification (60%) and 389 (77.5%) had precision and accuracy in view of general identification and 291 (62.3%) adults and 18 (51.4%) prenatal had precision and 328 (70.3%) adult and 19 (54.3%) prenatal had accuracy. 88 (17.5%) of general identification and 83 (17.8%) adult and 15 (42.9%) prenatal did not have completed, 309 (66.2%) adult and 21 (60%) prenatal had a correct sequence.Conclusion: More education for physicians for produce higher quality data and more emphasis for enough knowledge of illness and study of the medical record carefully, perform autopsy for necessary cases establishment of Medical Legal Department in hospital were recommended.Keywords: Hospital Mortality; Form and Records Control; Hospitals.