نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: آگاهی ارایه دهندگان مراقبت از قوانین حاکم بر پرونده‌‌های پزشکی و اطلاعات بهداشتی بیماران، شرایط تأمین حقوق بیمار را فراهم می‌کند. این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش مدارک پزشکی از جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی شهر کاشان در سال 1386 صورت پذیرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که روی 325 نفر از کارکنان (پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش مدارک پزشکی) که به طور تصادفی انتخاب شده بودند در سال 1386 انجام گرفت. داده‌ها با پرسش‌نامه‌ای که بر اساس موارد قانونی، مرتبط با اطلاعات بهداشتی و مطابق با کتب مرجع و نظر کارشناسان مربوطه بود تهیه، تأیید و پایایی آن با آزمون مجدد تأیید شد. با استفاده از نرم‌افزارSPSS  و با شاخص‌های درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار امتیازات تحلیل گردید.یافته‌ها: آگاهی کارکنان از موارد قانونی اخذ رضایت‌نامه با امتیاز 36/1 ± 78/3 از 8، موارد قانونی مربوط به محرمانگی با امتیاز 97/0 ± 45/1 از 4 و موارد قانونی مربوط به صدور گواهی با امتیاز 79/1 ± 27/3 از 9 در حد متوسط بود. در مجموع، آگاهی شرکت کنندگان در این پژوهش با امتیاز 83/2 ± 51/8 از 21 متوسط بود. بیشترین آگاهی را پزشکان و کمترین آگاهی را پرستاران دارا بودند.نتیجه‌گیری: میزان آگاهی از جنبه‌های قانونی مرتبط با اطلاعات بهداشتی در حد متوسط است که این امر لزوم آموزش جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی به خصوص محرمانگی اطلاعات بیماران و صدور گواهی پزشکی را در رده‌های شغلی مختلف به خصوص پرستاری می‌رساند.واژه‌های کلیدی: آگاهی؛ جنبه‌های قانونی؛ مدارک پزشکی؛ رازداری؛ رضایت بیمار.

عنوان مقاله [English]

Knowledge of Physicians, Nurses and Medical Record Personnel about Legal Aspects of Medical Records in Teaching Hospitals Affiliated to Kashan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Abbas Sheikhtaheri 1
  • Khalil Kimiafar 1
  • Ahmad Barati Marnani 2

1 PhD Student, Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Health Services Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Obeying patient rights is dependent upon the knowledge of healthcare providers about ethical and legal aspects of healthcare. This study aimed to determine the knowledge of physicians, nurses and medical record personnel about legal aspects of medical records in teaching hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences.Methods: In this cross-sectional study, 325 healthcare personnel including physicians, nurses and medical record personnel were surveyed by a valid questionnaire designed based on Iranian laws and referenced materials. The questions were related to legal aspects of informed consent, confidentiality, and issuing certificates. We analyzed the data through the mean score (± SD) of correct responses.Results: The knowledge level of participants was moderate about legal aspect of informed consent (3.78 ± 1.36 from 8 points), confidentiality (1.45 ± 0.97 from 4 points) and issuing certificates (3.27 ± 1.79 from 9 points). Totally, the knowledge level was moderate (8.51 ± 2.83 from 21 points). Physicians had more knowledge and nurses less.Conclusion: Educating legal aspects related to medical records including confidentiality, informed consent, and issuing certificates for all of healthcare providers especially for nurses seems necessary.Keywords: Awareness; Legal Aspects; Medical Records; Confidentiality; Patient Satisfaction.