نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی،کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز، ایران

2 استاد، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌ر‌سانی پزشکی در حکم سازمان‌های خدماتی، به جهت ارتقای بیشتر کیفیت خدمات خود، پاسخگویی هر چه بیشتر به مراجعان و به منظور بهبود عملکرد سازمان مادر، نیازمند روش‌های استانداردی برای سنجش و ارزیابی خدماتشان می‌باشند تا بر مبنای آن بتوانند نیازهای کاربران خود را که منتهی به عملکرد بهتر خدمات سازمان می‌شود، به طور مطلوب برآورده سازند. هدف از این تحقیق، سنجش سطح کیفیت مدیریت فن‌آوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور به عنوان موردی از کتابخانه‌های علوم پزشکی در کشورمان بود.روش بررسی: مدل تعالی سازمانی EFQM (European Foundation for Quality Management) یکی از ابزارهای استاندارد ارزیابی کیفیت عملکرد است. در این پژوهش پیمایشی، جامعه‌ی پژوهشی آن را کلیه مدیران و دست اندرکاران فن‌آوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که 30 نفر بودند، تشکیل ‌دادند. پیش از اجرای پرسش‌نامه، یک کارگاه نیز به منظور آموزش نحوه‌ی پاسخ‌دهی به پرسش‌نامه برای هر یک از این گروه‌ها برگزار شد. به منظور سنجش پایایی پرسش‌نامه‌ی پژوهش از ضریب Cronbach’s alpha استفاده شد. مقدار آلفا عدد 9797/0 به دست آمد که نشان‌دهنده‌ی پایایی بسیار قوی است. از آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد و میانگین، برای توصیف و به تصویر کشیدن وضعیت موجود استفاده شد، از آزمون t مستقل برای بررسی (معنی‌‌دار بودن) اختلاف بین معیارهای الگوی تعالی سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه مورد بررسی استفاده گردید.یافته‌ها: بررسی به عمل آمده روشن ساخت که از مدل EFQM می‌توان برای بررسی کیفیت عملکرد درکتابخانه‌های علوم پزشکی استفاده کرد؛ ضمن این که کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با کسب 4208/441 امتیاز از 1000 امتیاز، که 0304/203 امتیاز آن از 500 نمره‌ی شاخص‌های توانمند‌سازها و 3904/238 امتیاز آن از 500 نمره‌ی‌ شاخص‌های نتایج می‌باشد، از سطحی متوسط برخوردار هستند.نتیجه‌گیری: مدیریت کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مسؤولان رده بالای تصمیم گیرنده در این دانشگاه بایستی به موارد مدیریت کیفیت فن‌آوری اطلاعات، وضعیت کارکنان و رضایت مشتریان توجه بیشتری کنند و در تقویت آن‌ها بکوشند.واژه‌های کلیدی: مدیریت کیفیت جامع؛ تکنولوژی اطلاعات؛ کتابخانه‌های پزشکی؛ دانشگاه‌ها.

عنوان مقاله [English]

European Foundation for Quality Management Model and Information Technology Quality Management in Medical Libraries: The Case of Jondi Shapoor University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Somaye Sadat Akhshik 1
  • Abdolhossein Farajpahlou 2

1 Lecturer, Library and Information Science, Azarbaijan University of Teacher Training, Tabriz, Iran

2 Professor, Library and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Medical libraries and information centers, as service organizations, need standard tools and methods to be able to measure and increase quality of their services, so as to be able to meet the needs of their users in support of the improvement of the performance of their parent institutions.Methods: One of the available standard tools of quality measurement is the European Foundation for Quality Management (EFQM) model. This model which is developed and introduced by the European Foundation of Quality Management, considers the organization from both, internal (Staff) and external (Customers) perspectives in terms of two criteria: Enablers and Results. A questionnaire was devised in the form of a survey on the basis of EFQM model so as to be applicable in medical libraries. To administer the questionnaire, a workshop was arranged in which target librarians participated. After some training on how to complete the survey and scoring the items, the questionnaire was handed to the participants and was collected as soon as they completed the survey.Results: Firstly, the EFQM model is applicable in medical libraries; secondly, acquiring 441.4208 points out of 1000 of which 203.0304 points are gained from Enablers and 238.3904 points from Results, shows that the Jondi Shapoor University of Medical Sciences libraries are in a medium level of quality in terms of IT management.Conclusion: This study revealed that from all criteria, Jondi Shapoor University of Medical Sciences libraries are in a better position in terms of leadership, while are not in a good position in terms of the results of staff and customers. Therefore, decision makers in this university should pay more attention to the latter factors and try to strengthen them.Keywords: Total Quality Management; Information Technology; Libraries, Medical; Universities.