نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم کتابداری و اطلاعرسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد، روانشناسی، سازمان ملی جوانان، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: روان‌شناسی ازدواج ریشه در مطالعات اجتماعی دارد. این موضوع در ادبیات زیست پزشکی نیز مورد توجه است. در این پژوهش سعی بر آن بود تا هم‌جواری و رابطه بین موضوعات روان‌شناسی ازدواج در ادبیات زیست پزشکی را بر اساس روش خوشه‌بندی مبتنی بر مدرک- اصطلاح تحلیل کند.روش بررسی: سنجش هم‌جواری بین موضوعات حوزه‌ی روان‌شناسی ازدواج، بر اساس دو ماتریس ‌هم‌جواری (Proximity matrix) صورت گرفته است. این ماتریس‎‌ها بر گرفته از محاسبه‌ی بسامد هم‌رخدادی (Co-occurrence) اصطلاحات موضوعی (Terms) و توصیفگرها (Descriptors) است که جزیی از دو مجموعه‌‌ی مدارک می‌باشد. این مجموعه‌ها به دوره‌های زمانی (99-1990) و (2008-2000) تعلق داشت. مدارک موجود، حاصل نتایج دو جستجوی جداگانه در Medline بود. پس از تشکیل دو ماتریس ذکر شده، هم‌جواری موضوعات هر یک از دو مجموعه بر اساس روش کسینوسی سنجیده شد. خوشه‌بندی سلسله ‌مراتبی (Hierarchical clustering) موضوعات هم‌جوار نیز با روش Ward صورت گرفت.یافته‌ها: دو نمودارخوشه‌ای ماحصل سنجش هم‌جواری بین توصیفگرها بود. مقایسه‌ی این دو نمودار نشان داد که بیست توصیفگر از سی و هشت توصیفگر مورد مطالعه، پیوسته در هر دو دوره‌ی زمانی هم‌جواری خود را با یک یا چند توصیفگر دیگر حفظ کرده است.نتیجه‌گیری: می‌توان موضوعات روان‌شناسی ازدواج در زیست پزشکی را به پنج حوزه تقسیم کرد و با مقایسه‌ی دو نمودار خوشه‌ای حاصل شده، تغییر رابطه بین موضوعات هر حوزه با خودش و دیگر حوزه‌ها را بررسی کرد. نتایج این بررسی نشان داد که از روش خوشه‌بندی مدرک- اصطلاح می‌توان به برخی از سؤالات مرجع پاسخ گفت.واژه‌های کلیدی: روان‌شناسی؛ ازدواج؛ طبقه‌بندی‌ها؛ پزشکی در ادبیات؛ مدلاین؛ سرعنوان‌های موضوعی.

عنوان مقاله [English]

Document-Term Clustering: Proximity of Subjects Correspond with Psychology of Marriage in Biomedicine Literature during the Years “1990-99” and “2000-2008”

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tavakolizadeh Ravari 1
  • Maryam Nejabatian 2

1 Assistant Professor, Library and Information Science, Yazd University, Yazd, Iran

2 Msc, Psychology, National Youth Organization, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The study on psychology of marriage rooted in the social issues. The field has also found its way to biomedicine. The current research, based on the document-term clustering methods, focus on term-proximity of documents that were related to the field of psychology of marriage in biomedicine literature.Methods: The co-occurrence frequency of terms within the two different corpuses of documents resulted in two proximity matrixes. The corpuses contained sequentially the documents published during the years “1990-99” and 2000-2008”. Those documents were returned by two separate searches in Medline. The cosine method was established to determine the proximity of terms. Besides, the terms were clustered by the Ward’s method.Results: The measurement of term-proximity resulted in two graphs of hierarchical clusters. The comparison revealed that twenty terms up to thirty-eight kept permanently their proximity with one or more other terms during the two periods of study adult and 21(60%) prenatal had a correct sequence.Conclusion: Dividing correspond subjects with psychology of marriage into five areas prepares the opportunity to compare the two hierarchical graphs and find the relationship between and within those areas. Consequently, document-term clustering assists to answer some reference queries.Keywords: Psychology; Marriage; Classifications; Medicine in Literature; Medline; Subject Headings.