نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، کتابداری واطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 مربی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار،کتابداری واطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: کتابخانه‌ی دانشگاهی قلب دانشگاه محسوب می‌شود. سیر تحول فن‌آوری اطلاعات اهمیت آن‌ها را بیشتر از گذشته کرده است. کتابخانه‌‌ها برای سازگار شدن با تحولات جدید ملزم به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود هستند. این تحقیق به ارزیابی وضعیت کتابخانه‌‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخته است و هدف آن شناسایی نقاط قوت و ضعف زیر ساخت اطلاع‌رسانی کتابخانه‌‌ها، آگاهی مسؤولان و کمک به برنامه‌ریزان بخش آموزشی و پژوهشی است.روش بررسی: در این تحقیق به مطالعه‌ی توصیفی 8 کتابخانه‌‌ی دانشکده‌ای و یک کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخته شد. داده‌های این تحقیق با استفاده از چک لیست استخراج شده از معیارهای موجود در استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از کتابخانه‌‌های دانشگاه، آموزش کل، امور مالی و حسابداری دانشگاه و دانشکده‌ها جمع‌آوری شد و در نرم‌افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل با توجه به معیارهای استاندارد‌های کتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. برای روایی و پایایی چک لیست از معیارهای مطرح در استانداردهای کتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران، چک لیست‌های قبلی و نظر متخصصان استفاده شد.یافته‌ها: کتابخانه‌‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز از نظر نیروی انسانی 89 درصد، از نظر مجموعه 9 درصد، از نظر فضای کتابخانه‌‌ها 69 درصد و از نظر بودجه، 81 درصد استاندارد کتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران را رعایت کرده‌اند.نتیجه‌گیری: وضعیت کتابخانه‌‌های دانشگاهی علوم پزشکی تبریز در مقایسه با استانداردها از نظر منابع در سطح پایین و از جهت نیروی انسانی، فضا و بودجه در وضعیت خوبی قرار دارد. برای بهره‌وری مناسب، لزوم ایجاد خط و مشی مدون و مصوب مجموعه‌گستر، تشکیل کمیته‌ی کتابخانه‌‌ها، متمرکز کردن فعالیت‌های کتابخانه‌‌ها، تشکیل فهرستگان کتابخانه‌‌های دانشگاه و درخواست بودجه‌ی مستقل و کافی برای برنامه‌ریزی‌های مدون کتابخانه‌‌ها در جهت رفع مشکلات کتابخانه‌‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز بسیار ضروری است.واژه‌های کلیدی: استانداردهای مرجع؛ کتابخانه‌‌ها؛ کتابخانه‌‌های پزشکی.

عنوان مقاله [English]

A Research on Tabriz University of Medical Sciences Libraries Staff, Collection, Space and Budget Comparison with Iranian University Libraries Standards

نویسندگان [English]

  • Kamal Ebrahimi 1
  • Shafi Habibi 2
  • Gholamhossein Tasbihi 3

1 PhD Student, Medical Library and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Lecturer, Medical Library and Information Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Ira

3 Associated Professor, Library and Information Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Academic libraries are famous to be the hearts of universities, with the ever increasing importance of the evaluation of information technologies in academic centers, and libraries need to evaluate their status to accord with these conditions. The aim of this research is to provide an evaluation relating to the conditions of Tabriz University of Medical Science Libraries, and collecting information concerning the university libraries strengths and weaknesses data substructure, plus cumulating adequate information to help authorities who are in the research and educational planning educations of the university.Methods: The study is a descriptive one which has been fulfilled in on main academic library and eight related faculty libraries in Tabriz University of Medical Sciences. The data was collected from General Education Office, Financial and Accounting Departments of the Tabriz University of Medical Sciences and colleges in the campus. Data has been analyzed in Microsoft Excel software and compared with Iranian University Libraries Standards.Results: Findings show that Tabriz University of Medical Sciences Libraries follow 89% of Iranian University Libraries Standard. Regarding collection, university libraries have 11% of Iranian University Libraries Standard. About libraries space, 69% followed Iranian University Libraries Standard. In respect to budget, libraries have 81% of Iranian University Libraries Standard.Conclusion: Tabriz University of Medical Sciences status in comparison with collections section standards, seems to be very low and in comparisons with staff, space and budget is in good status, thus it is necessary to write and follow policies regarding collection development, library committee for centralizing libraries activities throughout the university, and allocation independent financial substantial budget for planning and developing Tabriz University of Medical Sciences Libraries.Keywords: Reference Standards; Libraries; Libraries, Medical.