نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، روانشناسی صنعتی و سازمانی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، روانشناسی تجربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از آن جایی که داشتن خلاقیت، نیات کارآفرینی و همچنین موفقیت در کارراهه و احساس رضایت از کار‌راهه در محیط‌های کاری در پیشبرد اهداف سازمان بسیار اهمیت دارد و از سویی متغیرهای تفاوت‌های فردی زیادی با آنان مرتبط می‌باشند؛ بنابراین هدف در این پژوهش، تعیین نقش شخصیت پویا بر نیات کارآفرینی و موفقیت کارراهه‌ی ذهنی و عینی در کارکنان حوزه‌ی ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر از نوع تحقیقات توصیفی‌‌ـ همبستگی بود. نمونه‌ی این پژوهش را 280 نفر از کارکنان حوزه ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تابستان 1387 تشکیل دادند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات عبارت از مقیاس شخصیت پویا (PPS)، مقیاس نیات کارآفرینی Crant و Shapero، مقیاس خشنودی کارراهه، فرم بررسی شخصیت Jackson (PRF) برای سنجش انگیزش پیشرفت، مقیاس میل پیشرفت در کارراهه بود. پایایی تمامی ابزارها، بالای 7/0 گزارش شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری 13SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که در مرحله‌ی اول، مجذور ضریب همبستگی 26 درصد است یعنی 26 درصد واریانس بین متغیرهای شاهد و نیات کارآفرینی مشترک است و در مرحله‌ی دوم، وقتی شخصیت پویا به معادله اضافه می‌گردد، این میزان به 34/0 افزایش می‌یابد یعنی واریانس افزوده انحصاری بین شخصیت پویا و نیات کارآفرینی 08/0 می‌باشد. همچنین واریانس افزوده انحصاری بین شخصیت پویا و موفقیت کارراهه‌ی ذهنی 03/0 می‌باشد.نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق همسو با سایر تحقیقات نشان داد که شخصیت پویا رابطه مهم و بسیار زیادی با متغیرهای فردی و محیطی متعدد دارد. از این جهت، شناسایی این افراد می‌تواند تأثیر بسزایی در عملکرد و پیشبرد اهداف سازمانی داشته باشد.واژه‌های کلیدی: شخصیت؛ کارکنان علوم پزشکی و وابسته؛ دانشگاه‌ها.

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Proactive Personalities with Entrepreneurship Intentions and Career Success in the Personnel of Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Zareieshamsabad 1
  • Aboulghasem Nouri 2
  • Hossein Molavi 3

1 MSc, Organizational Industry Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Associated Professor, Organizational Industry Psychology, Member of Health Management & Economic Research Center, Isfahan University and Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Professor, Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the role of proactive personality in entrepreneurial intentions and career success.Methods: This study was a descriptive-correlatal research. The statistical population of the study was all the personnel's Isfahan University of Medical Sciences were been selected from which a sample of 308 employees randomly. The questionnaires of this research were Proactive Personality Scale (PPS), Shapero and Crant's Entrepreneurship Intentions Scale, Career Satisfaction's Scale and Jackson's Personality Research Form for assessing need for achievement. Data were analyzed by applying with SPSS and stepwise and hierarchical regressions.Results: Results showed that R-square was 0.24; it means that 24 percent of variances between control variables and entrepreneurial intentions are common, and when proactive personality are added to regression it increased to 0.3, thus the pure relationship between proactive personality and entrepreneurial intentions was 0.06 and it was significant (P < 0.0001). Also, the pure relationship between proactive personality and subjective career success was 0.02 and it was significant (P < 0.004), and the pure relationship between proactive personality and objective career success was approximately 0.01 and it was significant too (P < 0.028).Conclusion: This research shows that proactive personality has very important relationship with individual and environmental variables and though it could be helpful for performance and promotions of organizational goals.Keywords: Personality; Allied Health Personal; Universities.