نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرن

3 استادیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بین رهبری و دانش افراد باید ارتباط پویایی وجود داشته باشد. این ارتباط از راه تشویق، برانگیختن استنباط‌ها و نگرش‌های افراد برای کسب دانش صورت می‌گیرد. هدف این مقاله، تعیین رابطه‌ی بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود که جامعه‌ی آماری آن را کلیه‌ی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 87-1386 تشکیل می‌دادند. به منظور نمونه‌گیری، پس از برآورد آماری و مشخص شدن حجم نمونه، تعداد 170 نفر از اعضای هیأت علمی با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از دو پرسش‌نامه‌ی مدیریت دانش و سبک‌های رهبری چندگانه استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسش‌نامه‌ی مدیریت دانش و سبک‌های رهبری از روایی محتوایی و صوری استفاده گردید و از نظر انطباق سؤال‌های پرسش‌نامه، موضوع و اهداف پژوهش مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ی مدیریت دانش و رهبری چندگانه از فرمول Cronbach’s alfa استفاده شد که مقدار آن‌ها به ترتیب 92/0 = α و 89/0 = α برآورد شد. تحلیل داده‌ها توسط آمار توصیفی و استنباطی با آزمون‌های آماری مناسب انجام شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که بین مؤلفه‌های مدیریت دانش با سبک رهبری تحولی، رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد، ولی بین مدیریت دانش با رهبری تبادلی و رهبری عدم مداخله‌گر، رابطه‌ی معنی‌دار وجود ندارد.نتیجه‌گیری: برخورداری مدیران گروه‌های آموزشی علوم پزشکی اصفهان از سبک رهبری تحولی، ارتباط و مشارکت بیشتر را بین اعضا و تبادل دانش را در بین بخش‌های مختلف سازمان میسر نموده است.واژه‌های کلیدی: رهبری؛ دانش؛ نگرش؛ مدیریت اطلاعات.

عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Knowledge Management and Chairpersons Leadership Styles at Isfahan University of Medical Sciences from Faculty View Points

نویسندگان [English]

  • Akram Nikbakht 1
  • Sayed Ali Siadat 2
  • Reza Hoveida 3
  • Azam Moghadam 4

1 MSc, Educational Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associated Professor, Educational Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Educational Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 MSc, Educational Research, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: There must be a dynamic relation between leadership and people's knowledge. This relationship takes place through motivation and encouraging people attitude for acquiring knowledge. The purpose of this article was to study relation between knowledge management and chairperson's leadership styles at Isfahan University Medical Sciences from faculty point of views.Methods: Research method was descriptive- correlation and statistical population consisted of all Isfahan University of Medical Sciences faculty members in academic year 1386-87. To do sampling, after estimating sample size, 170 faculty members were selected randomly as statistical sample. to collect data, two questionnaires were used including knowledge management and multi-factor leadership style questionnaire face content validity of both questionnaires for consistency among items were verified by experts. Cronbach’s alfa coefficient formula was used to determine questionnaires reliability which calculated at α = 0.92 and α = 0.89 respectively.Results: Analysis of research data showed that 1) there was a significant relation between knowledge management indices and transformational leadership style and correlation coefficient was r = 0.366 which was significant at P < 0.01 level, 2) there was no significant relation between knowledge management and transactional leadership style and correlation was r = 0.30, 3) there showed no significant relation between knowledge management and laissez– faire leadership style with correlation coefficient of r = 0.044, 4) there was no difference between grades average of knowledge management and multi-factor leadership styles with regard to age and academic rank, but there was a significant difference with regard to years of service at P < 0.05 level.Conclusion: Having transformational leadership style by Isfahan University of medical sciences chairpersons can increase more communication and participation by faculty members and makes possible exchange of knowledge through organization.Keywords: Leadership; Knowledge; Attitude; Information Management.