نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 ستادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرا

4 .دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه روش‌های قدیمی ادارات و سازمان‌ها پاسخگوی تغییرات سریع محیط اطراف نیست. این تغییر باعث شده است که شکل‌های جدیدی از سازمان همانند سازمان‌های یادگیرنده به وجود آید. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی رابطه‌ی بین تعهد سازمانی و میزان کاربست مؤلفه‌‌های سازمان یادگیرنده در بین مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است.روش بررسی: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی (رابطه‌ای) بوده است. جامعه‌ی مورد پژوهش از کلیه‌ی مدیران بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان (210 نفر) انتخاب شده است. نمونه‌گیری به روش سرشماری صورت گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌های سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی بوده است که اعتبار و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار 13SPSS استفاده شده است.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی سازمان یادگیرنده 5/59 (± 5/18 انحراف معیار) و میانگین نمره‌ی تعهد سازمانی در بین مدیران 8/60 (± 8/10 انحراف معیار) بوده است. به طور کلی بین میزان کاربست سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی مدیران (تعهد عاطفی، تعهد عقلایی، تعهد هنجاری) با کمک آزمون آماری Pearson رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.نتیجه‌گیری: در محیط متحول امروزی که شاهد تغییرات بسیار سریع در حوزه‌های مختلف علم، فناوری، همچنین پیچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی هستیم تنها سازمان‌هایی می‌توانند بقا یابند و رشد کنند که قادر به سازگاری فعال (تعادل پویا) با محیط پیرامون باشند که این هدف تنها در سازمان‌های یادگیرنده محقق می‌شود.واژه‌های کلیدی: سازمان‌ها (بهداشتی- درمانی)؛ مدیران؛ بیمارستان‌های آموزشی.

عنوان مقاله [English]

A Study of Relationship between the Learning Organization and Organizational Commitment among Managers in Educational Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Maryam Yaghoubi 1
  • Saied Karimi 2
  • Ahmad Reza Raeisi 3
  • Marzieh Javadi 1
  • Nasrin Sharbafchi 4

1 PhD Student, Health Service Management, Health Management & Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Health Service Management, Health Management & Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Health Information Management, Health Management & Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 PhD Student, Management Services Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Old methods of administrating cannot cover the rapid changes today. These changes redounded new organizations like learning organizations to be formed. The purpose of this research is to Study of Relationship between the Learning Organization and Organizational Commitment among hospital managers.Methods: This is a descriptive analytic survey. The population of study was 210 nursing managers of 9 educational hospitals. Data gathering was done via learning organizational and organizational commitment questionnaires. Data analysis was done in SPSS software.Results: The mean score of learning organizational was 59.5 ± 18.5 among nursing mangers, and the mean score of organizational commitment was 60.8 ± 10.8. In general there was a significant relationship between learning organizational and organizational commitment based on Pearson test.Conclusion: In today's changing environment of very rapid changes seen in different areas of science and technology and the increasing complexity and dynamics of environmental factors, only organizations can survive and remain capable of growth that active adaptation (dynamic equilibrium). This aim can be fulfilled just in learning organizations.Keywords: Organizations; Administrators; Hospitals; Teaching.