نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بیماریهای داخلی اعصاب و عضو مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، بیماریهای داخلی اعصاب و عضو مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز آموزشی - درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تکنیک‌های مدیریت مالی، هزینه‌یابی و تحلیل هزینه به تنظیم اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه‌تر در عملیات و سرمایه‌گذاری زیربنایی کمک می‌کند. با توجه به نقش حساس بیمارستان‌ها در ارائه‌ی خدمات سلامت، این مقاله در پی آن بود تا با توجه به شدیدتر شدن وضع رقابت و بالا رفتن استانداردهای جهانی، تصویری روشن از میانگین قیمت تمام شده‌ی خدمات درمانی ارائه شده در مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان ارایه نماید.روش بررسی: این پژوهش توصیفی به صورت گذشته‌نگر انجام گرفت. موضوع مورد مطالعه، خدمات ارائه شده در واحدهای تصویرنگاری، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه، واحد توان‌بخشی و واحدهای پاراکلینیک مرکز آموزشی - درمانی الزهرای (س) اصفهان در 6 ماهه‌ی اول سال 1385 بود؛ کلیه‌ی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم و سایر اجزای درآمد این واحدها، از طریق مشاهده‌ی فرایندهای واقعی ایجاد هزینه و نحوه‌ی مستند سازی اطلاعات از دفاتر مالی با استفاده از فرم‌های جمع آوری اطلاعات گردآوری گردید. داده‌ها با استفاده از تکنیک حسابداری صنعتی از تسهیم کل هزینه‌ها بر خدمات ارائه شده محاسبه و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار کاربردی Excel تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: میانگین قیمت تمام شده در درمانگاه‌های مرکز معادل 142000 ریال، در واحد آزمایشگاه معادل 7000 ریال، در واحد رادیولوژی معادل 46000 ریال، در واحد سونوگرافی معادل 28000 ریال، در واحد سی‌تی اسکن معادل 105000 ریال، در واحد MRI معادل 245000 ریال، در واحد نوار مغز معادل 90000 ریال، در واحد نوار قلب معادل 25000ریال و در واحد توان‌بخشی معادل 58000 ریال بود. میانگین اختلاف از میانگین قیمت تمام شده و تعرفه در درمانگاه‌های مرکز معادل 82000 ریال، در واحد آزمایشگاه معادل 300 ریال، در واحد رادیولوژی معادل 10000 ریال، در واحد سونوگرافی معادل 67000 ریال، در واحد سی‌تی اسکن معادل 87000 ریال، در واحد MRI معادل 229000 ریال، در واحد نوار مغز معادل 120000 ریال، در واحد نوار قلب معادل 1000 ریال و در واحد توان‌بخشی معادل 37000 ریال محاسبه شد.نتیجه‌گیری: طبق نتایج این پژوهش، به جز در برخی از واحدهای پاراکلینیک و واحدهای مرکز، اختلاف فاحشی بین میانگین قیمت تمام شده‌ی خدمات درمانی و تعرفه‌ی آن خدمات وجود داشت که منجر به زیان‌دهی بخش‌های مورد مطالعه در دوره‌ی مذکور گردیده بود.واژه‌های کلیدی: هزینه‌های مراقبت بهداشتی؛ تعرفه‌ها؛ خدمات بهداشتی درمانی؛ بیمارستان‌های آموزشی.

عنوان مقاله [English]

Survey the Average of Cost in out Patient and Imaging in Alzahra Hospital and Comparing with Service's Tariff

نویسندگان [English]

  • Sayed Ali Mousavi 1
  • Fariborz Khorvash 2
  • Hosein Fathi 3
  • Hajar Fadai 3
  • Shirinosadat Hadianzarkesh Moghadam 3

1 Associate Professor, Neurologist, Member of Isfahan Neuroscience Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Neurologist, Member of Isfahan Neuroscience Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 BSc, Health Services Management, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the basic problems of hospital management is lack of an effective fiscal system, which causes in loose cost control. Meanwhile, accounting techniques and economic analyses may help the managers to decide better in planning programs and investing fields.Then, it’s time to have a better estimate of health care services costs in our competitive situation for the hospitals, in this case “The Isfahan Al-Zahra Hospital”. This study based on the data in the first half of 2006.Methods: This was a descriptive retrospective study on different clinical and Para clinical departments of the Isfahan Al-Zahra Training and Medical Services.All direct and indirect costs gathered through fiscal system documents and via direct process observations. Health care costs estimated using cost accounting techniques after fragmenting all accumulated costs over relative cost centers. Data analyzed by Excel software.Results: The mean value of expense were 14.2 $, 0.7 $ and 4.6 $ in general clinical, libratory and radiology departments, respectively the mean value of expense were 2.8, 10.5, 24.5, 9, 2.5, and 5.8 in sonogeraphy,CT scan,MRI,EEG,ECG and rehabilitation departments respectively. Mean of different with the governmental price were 8.2, 0.03, 1, 6.7, 8.7, 22.9, 12, 0.1, and 3.7 $ in clinics, laboratory, radiology, sonogeraphy, CT scan, MRI, EEG, ECG and rehabilitation departments respectively.Conclusion: According to the findings, except for some Para clinic services, others showed a noticeable imbalance between their costs (at the end) and their Tariffs. This – in turn- conducted to an economic imbalance in those departments in the survey period.Keywords: Health Care Costs; Tariffs; Health Services; Hospital; Teaching.