نوع مقاله : Narrative Review

نویسندگان

چکیده

بیمارستان شامل واحدهای مختلف سازمانی با انواع طرح‌های مختلف پردازش اطلاعات و انواع متفاوت کارکنان حرفه‌ای مراقبت سلامت می‌باشد که به ارتباطات متقابل بین واحدهای سازمانی و نیز ارتباط با خارج سازمان نیاز دارد. همچنین به دلیل منحصر به فرد بودن فرایند مراقبت از هر بیمار، سازمان‌های مراقبت سلامت با چالش‌های بسیاری در هماهنگی روبرو هستند و هنوز از فن‌آوری‌های مدیریت جریان کار در حوزه‌ی سلامت بهره‌مند نیستند. برای شناسایی چالش‌های موجود در حوزه‌ی سلامت لازم است فرایندهای سازمانی از فرایندهای درمانی تفکیک گردند. مدیریت فرایندهای سازمانی عبارت از شناسایی دقیق روال‌ها و مشخص نمودن ارتباط اطلاعاتی هر قسمت با قسمت دیگر است. در این راستا استفاده از الگوی مدیریت سیستم جریان کار (Work Flow Management System یا WFMS) مناسب‌ترین روش به نظر می‌‌رسد. مدیریت فرایندهای درمانی با استفاده از پزشکی مبتنی برشواهد (Evidence-Based Medicine یا EBM) و توسط راهنماها تحقق می‌یابد. با وجود ثبات و ایستایی الگوهای فرایندهای سازمانی، فرایند درمان بیمار به دانش پزشکی وابسته و این دانش به سرعت در حال تحول است. سیستم‌های اطلاعات مراقبت سلامت مثل سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی باید ضمن پشتیبانی از فرایندهای سازمانی و درمانی بیمار به طور جداگانه، یکپارچگی اطلاعات و وظایف را ایجاد کنند. به طور کلی هدف از به کارگیری IT (Information Technology) در فرایند بالینی تنها کنترل دوره‌ی مراقبت نیست؛ بلکه هدف کاهش بار کاری و بهبود سطوح تصمیم‌گیری است. در این مقاله ضمن بررسی فرایندهای بالینی و سازمانی موجود در سازمان مراقبت سلامت، نحوه‌ی مدیریت جریان کار به طور مجزا در این فرایندها مورد بررسی قرار گرفته است و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات مناسب برای پشتیبانی از هر فرایند با ذکر مثالی ارایه شده است. واژه‌های کلیدی: پزشکی مبتنی بر شواهد؛ نظام اطلاعات بیمارستانی؛ تکنولوژی اطلاعات؛ سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان).

عنوان مقاله [English]

Organizational and Health Care Process Management with Use of Information Technology

چکیده [English]

Hospital with different departments and information processing plans and also professional healthcare staff from different fields, need inter and intra- organizational communication. In addition, treatment method of every patient is unique. Healthcare organizations faced with coordination challenges and they do not apply workflow management technologies yet. To identify current challenges in healthcare, it is necessary that organizational process be separated of care process. Managing organizational process includes identify rules and definite relation of every section with others. In this regard, it seemed that use of work flow management system (WFMS) is the suitable method. Managing care process is done by evidence-based medicine (EBM) and clinical guidelines. Although, organizational process relies on static models of patient care process based on medical knowledge that is evolutes so fast. Health care information systems, such as HIS, have to support of organizational and treatment process separately. Overall, goal of applying information technology (IT) in support of clinical process is not just control of healthcare period, though it is used to reduce workload and promote decision-making. In this article, method of managing workflow for organizational and care process was studied separately and suitable information technology tools for supporting each process with mention of examples has presented. Keywords: Evidence-Based Medicine; Hospital Information System; Information Technology; Organization and Administration.