نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کامپیوتر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مدیریت برنامهریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: رشد جهش گونه‌ی ابزارهای اطلاع رسانی و جهانی شدن فن‌آوری اطلاعات، بستری آماده ساخته است تا یادگیری در هر زمان و مکان و مطابق با نیاز یاد گیرنده را ممکن سازد. این مطالعه به منظور ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص آموزش مبتنی بر وب انجام شده است.روش بررسی: برای انجام این مطالعه‌ی توصیفی- پیمایشی در سال 1387 کلیه‌ی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (706 نفر) به عنوان جامعه‌‌ی آماری مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌گیری به شیوه‌ی طبقه‌ای- تصادفی انجام گرفت و حجم نمونه 210 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته‌ای بود که روایی آن با روش روایی محتوایی و پایایی آن با روش ضریب Cronbach’s alpha (92/0 r =) برآورد گردید. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و با استفاده از شاخص‌های آماری نظیر میانگین،‌ واریانس،‌ انحراف معیار، آزمون t تک متغیره و آزمون Tukey تحلیل شد.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی بالاتر از حد متوسط بود. اعضای با مدرک کارشناسی ارشد و اعضای با مدرک دکتری تخصصی، آگاهی کمتری نسبت به اعضای با مدرک فوق تخصص داشتند. میزان آگاهی اعضای با سابقه‌ی کار کمتر از 5 سال، بیشتر از اعضای با سابقه‌ی کار 20-10 سال بود. اعضای با سابقه‌ی کار 10-5 سال از آگاهی بیشتری نسبت به اعضای با سابقه‌ی کار بالای 20 سال برخوردار بودند. اعضای هیأت علمی مرد نسبت به زنان و نیز اعضای با مرتبه‌ی علمی استادیاری در مقایسه با اعضای دارای مرتبه‌های دانشیاری و استادی نگرش بهتری در مورد آموزش مبتنی بر وب داشتند. عملکرد اعضای با مدرک دکتری تخصصی و نیز اعضای با مدرک فوق تخصص، بهتر از عملکرد اعضای با مدرک کارشناسی ارشد بود. اعضای با مرتبه‌ی دانشیاری نیز از عملکرد بهتری نسبت به اعضای مربی برخوردار بودند. عملکرد اعضای با سابقه‌ی کار کمتر از 5 سال در مقایسه با اعضای دارای سابقه‌ی کار 20-10 سال مطلوب‌تر بود.نتیجه‌گیری: در عصر پیشرفت علم و فن‌آوری توجه به آموزش الکترونیک اهمیت بسیاری دارد و سازمان‌ها برای حفظ بقای خود باید با شرایط متغییر محیطی سازگار شوند. با توسعه‌ی شبکه‌ی جهان گستر وب، مؤسسات آموزش عالی نیز باید از امکانات این شبکه در امر آموزش استفاده نموده، اعضای هیأت علمی خود را از دانش و مهارت لازم برای به کار گیری این فن‌آوری در آموزش و توسعه‌ی آموزش عالی برخوردار سازند.واژه‌های کلیدی: آموزش برنامه‌ای؛ آگاهی؛ دانش- نگرش- عملکرد؛ دانشگاه‌ها.

عنوان مقاله [English]

Web-Based Education; Study of Knowledge, Attitude and Practice of Faculty Members Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Sayed Mehran Harirchian 1
  • Mohammad Hosein Yarmohammadian 2
  • Susan Bahrami 3
  • Mahnaz Bahadorani 4

1 Lecturer, Computer, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associated Professor, Educational Planning, Member of Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 PhD Student, Educational Administration, Isfahan University, Isfahan, Iran

4 MSc, Medical Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Web-Based education; study of knowledge, attitude and practice of faculty members of Isfahan University of Medical Sciences.Methods: For this descriptive– survey, in 2008 all faculty members of all university departments of Isfahan University of Medical Sciences (706 people) as the study population were studied. Stratify random sampling was performed to determine 210 persons. The data collection tool was made by the researcher and its validity and reliability were proofed using content validity and Cronbach's alpha Coefficient (r = 0.92) respectively. Data were analyzed using statistical indicators such as mean, variance, standard deviation, t-test and Tukey test via SPSS software.Results: Research findings showed that the mean score of knowledge, attitude and performance of faculty members is higher than average. The members with master's and PhD degree had less knowledge than post doctorate members. The knowledge of members with 5 years services higher than the members with 10-20 years services. The knowledge of members with 5-10 years services higher than the members over 20 years services. The men faculty members had better attitude toward women and the assistant professors had better attitude toward associate professors in web– based education. The attitudes of PhD and post doctorate are better than members with master's degree. The associate professors attitudes had better than lecture members. The performance of members with PhD and post doctorate degree had better than members with master's degree. The performance of associate members had better than the master's degree. The members with less than 5 years services in compare with 10-20 years services had better.Conclusion: Progress of science and technology in the era of attention to the importance of e-Learning is a remarkable and organizations for their survival variable environmental conditions must be compatible. Development Network World Wide Web, higher education institutions also need to network facilities used in teaching and faculty members of these institutions of knowledge and skills needed for using technology in education and development of higher education are entitled.Keywords: Programmed Instruction; Awareness; Knowledge, Attitudes, Practice; Universities.