نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسندگان

1 مربی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پرستاری مبتنی بر شواهد فرایندی است که در سال‌های اخیر به عنوان شیوه‌ای برای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بر اساس جدیدترین یافته‌ها مطرح شده است. طی این فرایند پرستار می‌تواند با استفاده از شواهد تحقیقات موجود، مهارت بالینی خود و عملکرد بیمار، تصمیمات بالینی مناسب را اتخاذ نماید. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که پرستاران در عملکرد مبتنی بر شواهد با مشکل مواجه بوده‌اند و بیشترین مشکل آن‌ها یافتن بهترین شواهد، شناسایی منابع صحیح، استفاده از روش‌های جستجوی بهینه و ارزیابی شواهد یا به طور کلی در استفاده از مهارت‌های سواد اطلاعاتی ذکر شده است. قابلیت‌های سواد اطلاعاتی شامل درک سازماندهی اطلاعات، توانایی جستجو در میان انواع ابزارهای چاپی و الکترونیکی به منظور بازیابی، گزینش و ارزیابی دقیق منابع اطلاعاتی و به کارگیری نتایج پژوهش‌ها به‌ طور مؤثر است. استفاده از کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی در فرایند آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد در نقش آموزش ‌دهندگان سواد اطلاعاتی یا تأمین کنندگان نیاز اطلاعاتی حین کار، زمینه‌ی تربیت کارکنان مراقبت‌های بهداشتی درمانی با سواد اطلاعاتی و گرایش ایشان به بهره‌گیری از پژوهش‌های انجام شده را فراهم می‌سازد. هدف از نگارش این مقاله تعیین عوامل مؤثر بر پرستاری مبتنی بر شواهد، تأثیر سواد اطلاعاتی بر ارتقای پرستاری مبتنی بر شواهد و تعیین الگوهای جهانی سواد اطلاعاتی جهت ارتقای پرستاری مبتنی بر شواهد است که به روش مروری و با مطالعه‌ی مقالات موجود در حوزه‌ی سواد اطلاعاتی و پرستاری مبتنی بر شواهد انجام شده است.واژه‌های کلیدی: سواد؛ توسعه؛ پرستاری؛ آگاهی؛ اطلاعات.

عنوان مقاله [English]

Enhancing Information Literacy as a Base of Developing Evidence-Based Nursing

نویسندگان [English]

  • Shafi Habibi 1
  • Peyman Rezaeihachesoo 2
  • Razieh Tabaghi 3

1 Lecturer, Medical Library and Information Science, Tabriz University of Medical Sciences and PhD Student, Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 PhD Student, Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc Student, Library and Information Science, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Effective clinical care requires nurses to obtain the capability of putting the research findings into application. During the recent years, evidence-based nursing (EBN) has proved itself as a way for health care and therapy based on new findings being used in clinical care practices. However, studies show that nurses have problem in evidence-based practice application the most of which reveals itself in finding the best evidence, identifying proper resources, using the best search strategies, and evaluating documents and evidence. In fact, they lack enough competencies in acquiring information literacy. Information literacy means perceiving information organization, the ability of searching and finding the best results from various printed and electronic resources, selecting proper resources and evaluating them properly, and establishing connections with research results. Seeking assistance from medical librarians and information scientists -as developers of educational courses, educators or providers of information in the field- in educational process, helps to train clinical staff with information literacy and turn them into consumers of research articles. The aim of this article was to identify effective elements in evidence-based nursing and the role of information literacy in promotion of it. Also the article offers some information literacy patterns in improving evidence-based nursing used in the world which has been chosen with review method.Keywords: Literacy; Development; Nursing; Awareness; Information.