نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

دانشیار، اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: تا کنون مطالعات گوناگونی در زمینه‌ی تولیدات علمی کشور ایران در حوزه‌ی علوم پزشکی انجام شده است. هیچ یک از این مطالعات به طور اختصاصی و در یک دوره‌ی طولانی به بررسی تولیدات علمی ایران در این حوزه نپرداخته است. از همین رو مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین سهم ایران در تحقیقات علوم پزشکی دنیا در یک دهه، بر اساس تجزیه و تحلیل مقالات PubMed در فاصله‌ی سال‌های 1376 تا 1385 طرح ریزی شده است.روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی موتور جستجوگر PubMed از ابتدای سال 1997 تا پایان سال 2006 میلادی مورد جستجو قرار گرفت. به این ترتیب که در دو مرحله، کلیه‌ی مقالاتی که نویسنده‌ی اول و یا نویسنده‌ی مسؤول آن‌ها از کشور ایران بودند/نبودند مشخص گردید. در مرحله‌ی بعد با بهره‌گیری از سایت سازمان ملل متحد تعداد جمعیت ایران و جهان طی سه مقطع 1995، 2000 و 2005 میلادی مشخص و کلیه‌ی داده‌ها در نرم‌افزار Excel ثبت گردید. تعداد مقالات در هر سال به صورت جداگانه بر تعداد مقالات سال پایه (1997) و تعداد جمعیت در دو دوره‌ی مذکور به صورت جداگانه بر تعداد جمعیت سال پایه (1995) تقسیم گردید.یافته‌ها: با وجود سیر صعودی درصد رشد مقالات ایران و جهان در سال‌های مختلف در مقایسه با سال پایه، این سیر برای مقالات ایرانی شتاب بیشتری داشته است (65/1 درصد در جهان در مقابل 38/19 درصد در ایران، برای سال 2006 در مقایسه با سال 1997). همچنین، با وجود سیر صعودی نسبت رشد جمعیت ایران و جهان در سال‌های مختلف در مقایسه با سال پایه، این سیر برای جمعیت جهان شتاب به نسبت بیشتری داشته است (14/1 درصد در جهان در مقابل 12/1درصد در ایران، برای سال 2005 در مقایسه با سال 1995).نتیجه‌گیری: سیر صعودی مقالات ایرانی در مقایسه با مقالات جهان طی یک دهه‌ی اخیر موضوع قابل توجهی است که به نظر می‌رسد این سیر تحت تأثیر رشد جمعیت ایران قرار نداشته است. با این وجود، مقایسه‌ی کیفیت تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان ایرانی در مقایسه با تحقیقات سایر دنشمندان دنیا موضوع مهم دیگری است که باید با انجام مطالعات تکمیلی مورد بررسی قرار گیرد.واژه‌های کلیدی: ایران؛ پژوهش؛ پایگاه‌های اطلاعاتی؛ مطالعات ارزشیابی.

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Contribution of Iran to the Biomedical Researches of the World: An Analysis of PubMed Papers during 1997 to 2006

نویسنده [English]

  • Mohsen Rezaeian

Associate Professor, Epidemiology, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Different studies were so far carried out on the scientific productions of Iran within the biomedical field. None of these studies were investigated this issue in a long term period and therefore, the present study was carried out in order to determine the contribution of Iran to the biomedical researches of the world based on the analysis of PubMed papers during 1997 to 2006.Methods: In this survey, the PubMed search engine was investigated through the years 1997-2006. By adopting a two-stage search strategy, all the articles divided into two categories i.e. those articles which their first or corresponding author was/was not from Iran. In the next step, the populations of Iran and world in three periods i.e. 1995, 2000 and 2005 were determined using the United Nations website. All data were entered into Excel software and the number of articles in each year was separately divided by the number of articles in baseline (1997). Similarly, the number of populations in two mentioned periods was separately divided by the number of populations in baseline (1995).Results: Although the growth percentage of both Iran and world publications were continuously increased compared to baseline year, the growth was much higher for Iranian publications (1.65% for the world vs. 19.38% for Iran in 2006 compared with 1997). Similarly, the growth percentage of both Iran and world populations were also continuously increased compared to baseline year; however, the growth was higher for world populations (1.14% for the world vs. 1.12% for Iran in 2005 compared with 1995).Conclusion: The growing trend of Iranian publications in comparison with world publications within the recent decade is an important issue seems that does not relate to the growing trend of Iranian populations. Nevertheless, the comparison between the qualities of Iranian scientists' publications with world scientists' publications is another important issue that needs to be studied further.Keywords: Iran; Research; Databases; Evaluation Studies.