نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران

2 دانشیار، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: به منظور ارتقای کیفی انتشارات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، پژوهش حاضر کمیت و کیفیت تولیدات علمی این دانشگاه‌ها را به موازات هم در یک دوره‌ی ده ساله مورد بررسی قرار داد. برای این هدف، شاخص‌های کمی و کیفی علم سنجی به کار گرفته شد.روش بررسی: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. جامعه‌ی مورد پژوهش را کل دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران دارای تولید علمی در پایگاه ISI Web of Science در سال‌های 2006-1997 تشکیل می‌داد. نمونه‌گیری به روش غیراحتمالی انجام شد و 19 دانشگاه علوم پزشکی که حداقل 25 تولید علمی داشتند، از کل 42 دانشگاه علوم پزشکی ایران، به عنوان نمونه انتخاب گردید. منابع داده شامل پایگاه مذکور، ابزار گردآوری داده‌ها، سیستم جستجو و تحلیل استنادی پایگاه بود؛ ابزار تحلیل داده‌ها، نرم‌افزارآماری SPSS نسخه‌ی 13 و روش تحلیل داده‌ها، آمار توصیفی بود. داده‌های مورد نیاز در چهار بخش تولید، استناد، تأثیر استنادی و درصد مدارک استناد شده استخراج شد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته‌ها: رتبه ‌بندی دانشگاه‌ها بر مبنای شاخص‌های کمی با رتبه بندی آن‌ها بر مبنای شاخص‌های کیفی نتایج متفاوتی در بر داشت. بین فهرست برترین دانشگاه‌ها بر مبنای چهار شاخص، میزان هم‌پوشانی 25 درصد بود و دانشگاه علوم پزشکی مشهد تنها دانشگاهی بود که بر مبنای هر چهار شاخص در فهرست دانشگاه‌های برتر حضور داشت.نتیجه‌گیری: تفاوت نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی، بیانگر لزوم به کار گیری شاخص‌های کیفی در کنار شاخص‌های کمی جهت ارزیابی عملکرد علمی دانشگاه‌های مزبور است.واژه‌های کلیدی: دانشگاه‌ها؛ ارزشیابی؛ پایگاه‌های اطلاعاتی؛ شاخص‌ها؛ ارزیابی اطلاعات.

عنوان مقاله [English]

The Situation of Scientific Publications of Iran’s Universities of Medical Science on the Basis of Scientometrics Qualitative and Quantitative Indicators 1997-2006

نویسندگان [English]

  • Saeideh Ebrahimi 1
  • Abdolrasool Jowkar 2

1 PhD Student, Library and Information Science, Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Library and Information Science, The University of Shiraz, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: To prepare a basis for qualitative promotion of scientific publications of Iran’s universities of medical science, this survey studied quality and quantity of scientific production of these universities in a ten year period employing scientometrics qualitative and quantitative indicators.Methods: In this survey, the study population was the total number of Iranian universities of medical science that had publications in ISI Web of Science Database. Sampling, on the basis of Garfield research, was done in non parametric method. Nineteen universities of medical science with at least 25 publications, from total 42 universities of medical science in Iran, were selected. The source of data collecting was Web of Science database and the tools of data collecting were citation analysis and search system of database; data were gathered in for aspects: production, citation, citation impact, and percentage of cited documents. Data were analyzed by descriptive statistics using SPSS software.Results: Ranking universities based on qualitative and quantitative criteria were different. The rate of overlap between lists of the best universities based on four indicators was 25%. Mashhad University of Medical Science was the sole university attended in lists of the best universities based on four indicators.Conclusion: Difference between ranking universities on the basis of qualitative and quantitative indicators indicates that qualitative evaluation parallel to quantitative evaluation should be considered for scientific assessing of these universities.Keywords: Universities; Evaluation; Databases; Indicators; Information Evaluation.