نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

مربی، کتابداری و اطلاعرسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: هر ساله تحقیقات بسیاری در حوزه‌ی علوم پزشکی، انجام می‌شود و برخی از آنها به عنوان منابع هسته و پایه، مورد استناد سایر پژوهشگران قرار می‌گیرد. در تحقیق حاضر، پراستنادترین پژوهشگران و مؤثرترین کشورها و مؤسسات در تحقیقات حوزه‌ی پزشکی بالینی طی دوره‌ی زمانی 91-1981 معرفی و شناسایی شده است. همچنین میزان ارتباط و هم‌پوشانی این حوزه‌ی موضوعی با سایر علوم مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی مورد پژوهش 265 نفراز محققانی است که از سوی مؤسسه‌ی اطلاعات علمی آمریکا (ISI) به عنوان پراستنادترین نویسندگان در حوزه‌ی پزشکی بالینی معرفی شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات یکی از تولیدات این مؤسسه به نام Highly-cited است. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار Excel مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها: 265 نویسنده از 16 کشور، به عنوان پراستنادترین نویسندگان در حوزه‌ی پزشکی بالینی از سوی ISI معرفی شده‌اند که 47/75 درصد آن‌ها (200 نویسنده) از کشور ایالات متحده هستند. بعد از آن انگلستان و ژاپن با 28 و 7 نویسنده‌ی پراستناد، بیشترین تأثیر را بر این حوزه داشته‌اند. در میان سازمانهای تولید کننده‌ی علم در این حوزه، دو دانشگاه تگزاس وکالیفرنیا هر دو از ایالات متحده، به ترتیب با 15 و 11 نویسنده بیشترین سهم را داشته‌‌اند. از مجموع 265 نویسنده، 60 نفر(64/22درصد) در موضوعاتی غیر از پزشکی بالینی نیز، پراستنادترین بوده‌اند.نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان دادکه کشور ایالات متحده با فاصله‌ای معادل 9/3 برابر کل کشورهای اروپایی و 2/22 برابر کشورهای آسیایی در این حوزه‌ی موضوعی تأثیر‌گذار بوده است. تحلیل موضوعی نشان داد پزشکی بالینی با حوزه‌ی کلی علوم زیستی، بیش از سایر حوزه‌های علوم هم‌پوشانی دارد.واژه‌های کلیدی: پزشکی بالینی؛ استناد؛ ارتباط؛ دانشگاه‌ها و مؤسسات.

عنوان مقاله [English]

Most Cited Authors in the Field of Clinical Medicine: A Concentration on Its Transdisciplinary Relations in ISI

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Mirjalili

Lecturer, Library and Information Science, The University of Yazd, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: There are numerous research projects in the field of medicine every year; however only few of them are so important that are frequently cited by others. In the current research, the most cited authors, organizations and countries which had an outstanding role in advancing clinical medicine during 1981-91 were identified. The relationship and coverage of the results for clinical medicine and other disciplines was also investigated.Methods: In this descriptive research, the Highly-cited, a product of Institute for Scientific Information (ISI), was used as a tool for gathering the required data. The data were analyzed using MS-Excel.Results: ISI had introduced 265 researchers from 16 countries as the most cited authors in the field of clinical medicine. United States with 200 (75.47%) authors came first followed by UK with 28 (10.57 %) and Japan with 7 (2.64%) authors. Two universities in the United States, Texas and California universities, with 15 and 11 authors, had the first and second positions respectively. Sixty authors out of 265 (22.64%) were also introduced as the most cited researchers in non-clinical medicine. These researchers were also identified as preeminent researchers in another eight subfields with “Immunology” having the highest share.Conclusion: The findings show that the most efficient authors are from United States, so that their impact factor is 3.9 and 22.2 times greater than that of the European and Asian countries respectively.Keywords: Clinical Medicine; Citation; Communication; Academics and Institutes.