نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، بیمارستان غرضی، اصفهان، ایران

2 دکترای تخصصی، چشم پزشکی، بیمارستان غرضی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی از ضروریات مدیریت است و یکی از روش‌های آماری پیشنهاد شده در این سیستم، کنترل آماری فرایند می‌باشد. در این مقاله سعی شده است تا با به کارگیری این روش فرایندهای مدارک پزشکی در بیمارستان غرضی اصفهان مورد بررسی قرار گیرد.روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر توصیفی، گذشته‌نگر و کاربردی بود که از سال 1382 تا 1387 با جمع‌آوری شاخص‌های فرایندی در اداره‌ی مدارک پزشکی بیمارستان غرضی انجام شد. در تدوین شاخص‌ها ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای انجام و سپس ابزار جمع‌آوری اطلاعات در قالب دو چک لیست «زمان سنجی پذیرش و ترخیص» و «ارزیابی کمی پرونده» تدوین گردید. جامعه‌ی آماری در مورد شاخص‌های ارزیابی کمی، کلیه‌ی بیماران پذیرش شده در بخش‌های بستری بیمارستان و نمونه‌گیری به صورت سرشماری بود. برای زمان‌سنجی 1500 مورد به صورت تصادفی انتخاب گردید. داده‌ها در نرم‌‌‌افزار Excel ثبت و آنالیز گردید.یافته‌ها: در ارزیابی کمی نواقص پرونده‌ای پزشکان، وجود نواقص پرونده‌ای به میزان 6 درصد به عنوان استاندارد داخلی قابل قبول (حد سازمانی) به دست آمد. میزان شاخص زمان انتظار برای پذیرش بیمار در طول مدت مطالعه کاهش داشته و میانگین زمان انتظار بیمار از مراجعه تا انتقال به بخش حدود 53 دقیقه به دست آمد. حد سازمانی زمان صدور دستور ترخیص بیمار، 9:54 صبح محاسبه گردید.نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد بیمارستان توانسته با استفاده از روش‌های آماری، تغییرات فرایند خود را تحت کنترل درآورد و در صورت انحراف شاخصی از حد سازمانی تعیین شده، با تشکیل گروه‌های کاری نسبت به جلوگیری از ادامه‌ی انحراف مبادرت ورزد. این شاخص‌ها می‌توانند کمک مؤثری در تدوین استانداردهای ملی و منطقه‌ای بنمایند.واژه‌های کلیدی: مدارک پزشکی؛ بیمارستان‌ها؛ آمار؛ پذیرش بیمار؛ بررسی‌ها؛ ارزیابی عملکرد.

عنوان مقاله [English]

Statistical Process Control of Medical Record in Gharazi Hospital

نویسندگان [English]

  • Shirin Abbasi 1
  • Abdolmajid Khayambashi 2

1 MSc, Medical Records, Gharazi Hospital, Isfahan, Iran

2 MD, Ophthalmologist, Gharazi Hospital, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Utilization of information system in management is necessary. Statistical Process Control (SPC) is one of suggested tools in Quality management system. In this study, processes of medical record unit in Gharazi hospital (Isfahan) are studied using SPC tools.Methods: It is a descriptive, Retrospective and trend study which was carried out by assembling indicators for some processes in medical record unit from 2003 to 2008.After Library studies, suggested indicators by experts (for Process controlling) were collected through 2 checklists. For quantitative indicators of medical records evaluation, all admitted patients during study period and for time assessing about 1500 patients were chosen randomly. Data were analyzed using Excel software.Results: Findings showed that during study period, the average time for patient discharge order (by doctors) was at 9:54 a.m. and patients waiting time in discharge process decreased (with the average of 53 minutes). In quantitative evaluation of medical records deficits, accepted fault rate (or the base line) consumed as about 6%.Conclusion: Gharazi Hospital tries to control tolerance of its processes by using SPC tools and maintaining some internal standards as baselines. These baselines may be shared with other hospitals and help to produce national and regional standards.Keywords: Medical Records; Hospitals; Statistics; Patient Admission; Surveys; Performance Assessment.