نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی ودرمانی، مرکزتحقیقات مدیریت و اطلاعات سلامت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، مدارک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای پیشرفته، ابتدا با عنوان انجمن کتابداران مدارک پزشکی در حرفه‌ی مدارک پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود، سپس به انجمن مدارک پزشکی تغییر نام و در حال حاضر به انجمن مدیریت اطلاعات سلامت تکامل یافت. این انجمن و اعضای آن، نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کیفیت مراقبت‌های بهداشتی درمانی ایفا نموده‌اند. هدف از این پژوهش، مطالعه‌ی تطبیقی ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای منتخب با انجمن مدارک پزشکی ایران بود.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تطبیقی بود و به روش مقطعی صورت گرفت. جامعه‌ی پژوهش شامل انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای استرالیا، ایالات متحده‌ی آمریکا و کانادا به عنوان کشورهای پیشگام در راه‌اندازی انجمن مدیریت اطلاعات سلامت و همچنین انجمن علمی مدارک پزشکی ایران بود. ابزار جمع‌آوری شامل فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات و گردآوری داده‌ها با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، استفاده از اینترنت و برقراری ارتباط با مسؤولین انجمن کشورهای مورد مطالعه از طریق پست الکترونیک بود. عناصر ساختاری و مفهومی مورد مطالعه در ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت با استفاده از نظر متخصصان و مدیران انجمن‌های مورد مطالعه انتخاب گردید و برای تحلیل داده‌ها از جداول تطبیقی و مقایسه‌ی توصیفی استفاده شد.یافته‌ها: ساختار، موجودیت‌ و مؤلفه‌های مفهومی انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای منتخب بسیار به هم شیبه بود، هر چند تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر داشتند. هیأت مدیره‌ی انجمن مدیریت اطلاعات سلامت کانادا و دانشکده‌ی مدیریت اطلاعات سلامت این کشور مشترک بود. انواع عضویت در انجمن استرالیا با سایر کشورها تفاوت داشت. دورنما و ارزش‌ها در انجمن استرالیا و ایران مشخص و مدون نبود. انجمن مدیریت اطلاعات سلامت آمریکا در مقایسه با انجمن سایر کشورها از تنوع بیشتر فعالیت‌ها در ارایه‌ی خدمات به اعضای خود برخوردار بود. از جمله فعالیت‌های اصلی این انجمن در حوزه‌های مختلف آموزش مداوم و صدور گواهی‌نامه بود.نتیجه‌گیری: متناسب با تغییرات صورت گرفته در حرفه‌ی مدیریت اطلاعات سلامت، انجمن این حرفه در کشورهای استرالیا، آمریکا و کانادا تغییرات زیادی را در ساختار و فعالیت‌های خود تجربه نموده است. سمت بازرس تنها در انجمن مدارک پزشکی ایران وجود دارد. در مقایسه با سایر انجمن‌ها، انجمن مدارک پزشکی ایران با توجه به سابقه‌ی 15 ساله‌ی خود، تغییرات ساختاری و فعالیت‌های منسجمی نداشته، تجدید نظر در مؤلفه‌ها و موجودیت‌های ساختاری و فعالیت‌های این انجمن ضروری به نظر می‌رسد.واژه‌های کلیدی: انجمن‌ها؛ مدیریت اطلاعات؛ بهداشت و تندرستی؛ عملکرد.

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Structure and Activity of Health Information Management Association in Selected Countries, 2008

نویسندگان [English]

  • Javad Monzavi Barzoki 1
  • Ahmadreza Raeisi 2
  • Sakineh Saghaeiannejad Isfahani 3
  • Nahid Tavakoli 4

1 MSc, Medical Record Education, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecturer, Medical Record, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Lecturer, Medical Record, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan. Iran

چکیده [English]

Introduction: Formation of professional associations is one point of inflection in the health care industry. Health Information Management Association in developed countries originally initiated its activities in the profession of medical records as Medical Records Librarians Association and later changed to Medical Record Association. This study aimed to compare structure, function and activities of Health Information Management Association in selected countries and Iran.Methods: This was a descriptive comparative study in cross-sectional method. The research sample included Health Information Management Association in Australia (HIMAA), United States of America (AHIMA) and Canada (CHIMA) as pioneer countries in initiation of Health Information Management Association and also Medical Record Association of Iran (IMRA). Related data about structural and functional entities was collected through the library investigation, internet and communication with research sample associations via email according to collection forms.Results: The structural and functional elements and entities of the Health Information Management Associations in the selected countries are mostly similar, although they had some differences. Canadian Health Information Management Association Board of Director’s is communal with Canadian College of Health Information Management. Type of association memberships in Australia is different with other associations. Vision and values of HIMAA and IMRA have not been identified and written. In comparison with the other associations, AHIMA has various and multiple activities in provide services to its members. Continuing education and certification in various scope is one of major the activities of AHIMA.Conclusion: commensurate with done Changes in the Health Information Management Profession, the Association of this Profession in countries of Australia, United States and Canada has experienced a lot of change in the structure and activities of their associations accordingly. Position of inspector only existed in Iran's Medical Record Association. In comparison with other association, Iran Medical Record Association with fifteen years of history had not had a lot of systematic and integrated activities. Review of Structural and functional entities and activities of this association, seems necessary.Keywords: Societies; Information Management; Health; Performance.