نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 مربی آمار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت زیاد اطلاعات پزشکی در بهبود کیفیت درمان، آموزش و تحقیق پزشکی در سطوح ملی و بین‌المللی ضرورت به کارگیری فن‌آوری مدارک پزشکی احساس می‌شود. در این پژوهش سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی با معیارهای کالج پزشکان آمریکا مقایسه و کاستی‌های معیارهای ملی مشخص گردیده است تا جهت بهبود و هم سطح کردن آن‌ها بر اساس معیارهای این کالج پیشنهادهایی ارایه گردد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی است که در سال 1385 انجام شد. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های ایران (14 بیمارستان)، تهران (12 بیمارستان) و شهید بهشتی (9 بیمارستان) بود و از بین آن‌ها نمونه‌گیری انجام نشد. روش گردآوری داده‌ها، مشاهده‌ی مستقیم و مصاحبه بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از نه چک لیست استاندارد بر مبنای معیارهای کالج پزشکان آمریکا (شامل بخش‌های داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی، مدارک پزشکی و بالینی) انجام گردید. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میزان تطابق نهایی سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد که میانگین کل سیستم کمتر از 50 درصد (50 >) و در حد ضعیف بود.نتیجه‌گیری: به طور کلی مهم‌ترین علت پایین بودن میزان تطابق معیارهای سیستم مدارک پزشکی عدم وجود معیار علمی و استاندارد در کشور می‌باشد. از این‌رو پیشنهاد می‌گردد کمیته‌ی تدوین و ابلاغ معیارهای سیستم مدارک پزشکی با الگو برداری از کشورهای پیشگام تشکیل گردد.واژه‌های کلیدی: معیارها؛ نظام‌های اطلاعات بیمارستانی؛ بیمارستان‌های آموزشی.

عنوان مقاله [English]

Respect Rate of Hospital Information System Criteria of American College of Physicians in Educational Hospitals of Iran, Tehran and Shahid Beheshti Medical Sciences Universities

نویسندگان [English]

  • Amirabbas Azizi 1
  • Abazar Hajavi 2
  • Hamid Haghani 3
  • Mahdie Shojaei Baghini 4

1 Lecturer, Medical Record, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Lecturer, Medical Record, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Lecturer, Statistics, Iran University of Medical Sciences. Tehran, Iran

4 Lecturer, Medical Record, Kerman University of Medical Sciences. Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Electronic Medical Records has of practically paved the way to centralize information without being worried about physical space. Although Iran, from technological point of view, is able to compete with developed countries, it has fallen because of Medical Records technology. In this study, hospital information systems in educational hospitals in Tehran province were compared with the criteria of American College of Physicians to specify the shortcomings and ultimately some recommendations were offered to develop national criteria to the level of those of the above mentioned college.Methods: This was a descriptive cross-sectional study conducted in 2006. The research population included all educational hospitals of Iran (14 Hospitals), Tehran (12 Hospitals) and Shahid Beheshti (9 Hospitals) Universities. Since all of the related hospitals were studied, no sampling was done. Data collection was done through direct observation and interview. Using 9 checklists based on the criteria of American College of Physicians (including pharmacies, laboratories, radiology and medical records departments, and clinical wards). Data analysis was done using descriptive statistics via SPSS software.Results: The average conformity in the medical records departments in Iran, Tehran and Shahid Beheshti Medical Sciences Universities was 29.1, 25.6, 29.7, in pharmacies 39.7, 39.3, 36.8, in radiology departments 36.4, 36.8, 37.7, in laboratories 38.3, 37.2, 29.8, in referral features 38.7, 39, 34.5, in clinical interactions 33.1, 32.5, 29.2, in preventive medicine 38.2, 36.7, 33.9, in patient education 37.1, 36.6, 37.7 and 38.7, 43.4, 39.6 in diagnostic features, respectively.Conclusion: The rate of final conformity in hospital information systems in educational hospitals to the criteria of the American College of Physician indicated that the total average of medical records systems is less than 50 ( < 50). On the other hand, since the total average of medical records systems is less than 50, it is concluded that rate of conformity in medical records systems of educational hospital of Tehran province is low.Keywords: Criteria; Hospital Information System; Hospitals; Teaching.