نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایر ان

3 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از عوامل مهم بقای هر سازمان، که موجب افزایش بهره‌وری سازمانی نیز می‌شود، برخورداری از انسجام در ارزش‌ها و باورها و به طور کلی فرهنگ سازمانی آن می‌باشد. از این رو، برای هر سازمانی که به دنبال دستیابی به نوعی مزیت است، اطمینان از چگونگی فرهنگ سازمانی موجود و توجه به راه‌های کاربردی برای ایجاد انسجام در آن از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود. هدف از نگارش مقاله‌ی حاضر، بررسی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع، از روش کتابخانه‌ای نظیر کتب و مجلات علمی و برای جمع‌آوری داده‌ها جهت تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته استفاده گردید. روایی صوری آن توسط تعدادی از استادان و متخصصان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach’s alpha برابر 80 درصد و 90 درصد به ترتیب برای وضعیت موجود و مطلوب محاسبه گردید. جامعه‌ی آماری این پژوهش 1670 نفر شامل کلیه‌ی کارکنان ستادی و معاونت‌ها و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، پرسش‌نامه بین 160 نفر توزیع گردید. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌‌ها از روش‌های آمار استنباطی استفاده شد.یافته‌ها: در نمونه‌ی مورد مطالعه، بین وضع موجود و مطلوب عناصر فرهنگ سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود داشت.نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که وضعیت موجود فرهنگ سازمانی در دانشگاه نیازمند بازنگری و اصلاح است و با وضعیت مطلوب تفاوت معنی‌داری داشته است.واژه‌های کلیدی: فرهنگ؛ دانشگاه‌ها؛ سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان).

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Existing Status of Organizational Culture in Isfahan University of Medical Sciences with Desired Conditions

نویسندگان [English]

  • Sayed Aliakbar Ahmadi 1
  • Azade Alavi 2
  • Ali Safdarian 3

1 Associate Professor, Organization Behavior, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran.

2 PhD Student, Public Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc, Public Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the reasons for the maintenance of each organization to increase its productivity is having the consistency in values and beliefs and its overall organizational culture. Therefore, for any organization that seeks to achieve some kind of advantage, it must be ensured to the existing organizational culture and also, attention to practical solutions for creating coherence in its as main priorities should be paid. The purpose of this study was survey on the components of organizational culture at the Isfahan University of Medical Sciences.Methods: This was a descriptive survey in which library methods such as books and scientific journals were used for literature review to achieve the information. Researcher-made questionnaire was used to collect data. Formal validity of questionnaire was confirmed by the number of professors and experts, and its reliability by using Cronbach's alpha coefficient was calculated to be equal 80 and 90% for existing and optimum conditions, respectively. The study was included 1670 people of all headquarters staff, deputies, and faculty members of Isfahan University of Medical Sciences. The questionnaire was distributed among 160 people; using simple random sampling. The inferential statistical methods were used for analysis and testing hypotheses.Results: There was a significant difference between the existing and desired organizational culture elements.Conclusion: Findings showed that the situation of organizational culture at the university requires review and reform and has significant difference with desirable status.Keywords: Culture; Universities; Organization and Administration.