نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، آمار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در آیند‌ه‌ی نزدیک هیچ عاملی همانند فن‌آوری اطلاعات قادر به تغییر طرح سازمان‌ها نخواهد بود. پژ‌و‌هش حاضر گامی در جهت شناخت سطح فن‌آوری اطلاعات و چگونگی اثر آن بر ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) بیمارستان‌‎های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.روش بررسی: این پژوهش، یک مطالعه‌ی توصیفی‌-‌ تحلیلی است که به صورت پیمایشی در سال 1386 انجام شد. جامعه‌ی پژوهش آن را کلیه‌ی اعضا‌ی شبکه‌ی تصمیم‎گیری بیمارستان که دارای پست مدیریتی بودند و نیز متخصصین فن‌آ‌وری اطلاعات (مسؤولین سایت و یا مسؤول قسمت فن‌آوری اطلاعات و یا نماینده‌ی شرکت فن‌آوری اطلاعات) تشکیل ‎دادند. محیط پژوهش، 10 بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده، مصاحبه و با استفاده از دو نوع پرسش‎نامه‌ی Rabinz و CSF صورت گرفت که هر دو پرسش‎نامه‎ استاندارد و به ثبت رسیده بود. در تجزیه و تحلیل یافته‎ها از آزمون‌های توزیع نرمال، همبستگی Pearson، رگرسیون خطی و چند متغیره استفاده شد.یافته‌ها: بین وضعیت کلی فن‌آوری اطلاعات با تمرکز (01/0 = P)  و رسمیت (06/0 = P) ارتباط معنی‌داری وجود داشت که در اکثر موارد ابعاد پنج‎گانه‌ی فن‌آوری اطلاعات، رسمیت و تمرکز را تحت تأثیر قرار داد.نتیجه‌گیری: با این که نفوذ فن‌آوری اطلاعات به گونه‎ای نبود که به تحول بنیادین در ساختار بیمارستان‌های مورد مطالعه منجر شود، با این حال، فن‌آوری اطلاعات تأثیرات گسترده‎ای بر دو بعد تمرکز و رسمیت سازمانی داشت.واژه‌های کلیدی: تکنولوژی اطلاعات؛ سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان)؛ مدیریت بیمارستان.

عنوان مقاله [English]

Relationship between Information Technology Level and Triple Dimensions of Organizational Structure in the Hospitals of Tehran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Feisolah Akbari 1
  • Sayed Mostafa Hosseini 2
  • Abolghasem Pourreza 3
  • Shahram Tofighi 4
  • Samaneh Heidari 5

1 Assistant Professor, Health Management and Economic Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Statistic, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Health Services Management, Baghiatolah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5 MSc, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital has a complex and special structure and the important question that hospital management facing with is how technology can change structure. In the near future, no factor like IT is able to change the structure of organization. This research is a way to know the effect of IT on triple dimensions of organization structure includes complexity, formalization, and centralization.Methods: This cross- sectional analytical-descriptive research includes all of the people in hospitals that have management job and IT expertise. We use simple random sampling and we select finally ten hospitals. All data are collected by valid questionnaire. We analyze data with Normal distribution, Pearson correlation, and linear and multi regression testes.Results: According to the findings, there is significant relationship between generality IT with centralization (p=0.01) and between that with formalization (p=0.06). Study relationship between the five dimensions of IT (including network, hardware, software, staff and utilization) and triple dimensions of organization structure indicating that with the exception of network, rest of them have significant relationship with centralization and there is significant relationship between network and utilization with formalization.Conclusion: The influence of IT was not able to make fundamental change in structure of this organization.Keywords: Information Technology; Organization and Administration; Hospital Administration.