نوع مقاله : Narrative Review

نویسندگان

چکیده

بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های مربوط به توسعه‌ی علم، فن‌آوری و نوآوری، به عنوان پیشران‌های اصلی بهره‌وری و رشد اقتصادی محسوب می‌شود و به طور چشم‌گیری به توسعه‌ی اقتصادی و بهبود سطح زندگی جوامع یاری می‌رساند. بر این اساس، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، همواره با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف و در ابعاد گوناگون، سنجش و ارزیابی علم، فن‌آوری و نوآوری را در دستور کار خود قرار می‌دهند.مقاله‌ی حاضر در نظر دارد با تکیه بر روش کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از اسناد، مدارک و شواهد موجود، ضمن شناسایی جایگاه شاخص‌های علم‌ سنجی در دستورالعمل‌های بین‌المللی سنجش علم، فن‌آوری و نوآوری، رویکردها و شیوه‌های موجود در هر یک از این دستورالعمل‌ها را در زمینه‌ی‌ سنجش علم‌، فن‌آوری و نوآوری مورد بررسی، مطالعه و مقایسه قرار دهد و به ارزیابی مقایسه‌ای ویژگی‌ها و تفاوت‌های آن‌ها با یکدیگر بپردازد. شاخص‌های علم سنجی «مؤسسه‌ی اطلاعات علمی (ISI)»، «دستورالعمل‌ اسلو (Oslo)» و «دستورالعمل‌های خانواده‌ی فراسکاتی (Frascati)»، که هر یک از ابعاد گوناگون سنجش علم، فن‌آوری یا نوآوری را مورد توجه قرار می‌دهد، از جمله مواردی است که در مقاله‌ی حاضر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در هر یک از این دستورالعمل‌ها، شاخص‌های کتاب سنجی و علم سنجی دارای جایگاه ویژه‌ای است. نتایج این تحقیق می‌تواند ضمن گشودن افق‌های تازه‌ی این حوزه برای متخصصان علوم کتابداری و اطلاع ‌رسانی، زمینه‌های لازم را برای ورود آن‌ها به مباحث مطرح در این زمینه ایجاد نماید.واژه‌های کلیدی: سنجش آموزش؛ تکنولوژی؛ شاخص‌ها؛ نوآوری‌ها؛ توسعه.

عنوان مقاله [English]

Science, Technology and Innovation Growth: A Scientometrics Approach

چکیده [English]

Review of studies indicates that development endeavors in science, technology and innovation (STI) arenas are counted as main accelerators of economic growth and social welfare. For that, governments and international organizations increasingly see the evaluation of science, technology and innovation as an important agenda for their policy and action.This article goes to employ document study method to recognize the role of scientometrics indicators in international STI manuals. Furthermore, conduct a comparison study to identify similarities and differences of three international set of indicators is used by Institute for Scientific Information (ISI), Oslo and Frascati Manuals of STI assessment.Findings indicates that in all of aforementioned manuals bibliometric indicators have an important role to play. Discussions of such findings here in this article help Library and information science experts conduct more deep studies at this respect.Keywords: Educational Measurement; Technology; Indicators; Innovations; Development.