نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ، سمنان، ایران

2 دانشیار، فنآوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار ،مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار، کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در آموزش پزشکی، آموزش طب سرپایی به خصوص اورژانس از مهم‌ترین بخش‌های آموزش پزشکی است. هدف از این مطالعه تعیین نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان پزشکی در جستجوی اطلاعات مراقبتی بیماران در آموزش بالینی بخش اورژانس بود. انتظار داریم انجام چنین مطالعه‌ای روی کیفیت آموزش درمانگاهی، مشخص شدن نیازهای آموزشی دانشجویان و مدیریت بهتر بیماران توسط دانشجویان پزشکی اثر بگذاردروش بررسی: پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی است که به شناسایی نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان اینترن جهت دستیابی به پاسخ مطلوب، در درمانگاه و بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1387 پرداخته است. در این مطالعه از روش مشاهده و توزیع پرسش‌نامه استفاده شده است. روایی پرسش‌نامه از طریق بررسی متون علمی و مطالعات مشابه و مشورت با استادان و کارشناسان مربوط بررسی گردید و برای بررسی پایایی آن از آزمون Test-Retest استفاده شد که ضریب همبستگی 8/0 به دست آمد. داده‌ها از طریق روش‌های آمار توصیفی، آزمون همبستگی دو متغیری و دو طرفه در سطح معنی‌دار یک درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: آزمون آماری رابطه‌ی معنی‌داری بین نیازهای اطلاعاتی تشخیصی و درمانی نشان داد (P = 0/000 ,Coefficient = 0.576). دانشجویان اطلاع از نتایج آزمایشگاه را بیشترین (3/84 درصد) و اطلاع از انتقال اجساد را کمترین (4/1 درصد) نیاز اطلاعاتی خود بر شمردند. دانشجویان پزشکی بیشتر به بیمار و پرونده‌ی او، همکاران و منابع چاپی اعتماد می‌کردند. دانشجویان به طور معنی‌‌‌‌‌‌‌‌داری بیشتر برای رفع نیازهای درمانی از منابع چاپی استفاده می‌‌کردند (P = 0/01).نتیجه‌گیری: میزان کمی از سؤالات مطرح شده توسط دانشجویان به سؤالات سازمانی و مدیریت درمان بیماران مربوط می‌شد و جامعه‌ی آماری اهمیت زیادی به مسایل قانونی و حقوقی نمی‌دادند. بسیاری از دانشجویان ترجیح می‌دادند تا از منابعی که سهل‌الوصول و معتبر بودند، استفاده کنند. از این رو توصیه می‌گردد در برنامه‌های آموزش بالینی طب اورژانس، درباره‌ی اهمیت سؤالات سازمانی و مدیریتی و نیز برنامه‌های آموزشی در زمینه‌ی ارتقای تصمیم‌گیری مبتنی بر مدارک مد نظر قرار گیرد.واژه‌های کلیدی: نیازهای خدمات بهداشتی؛ دانشجویان پزشکی؛ آموزش پزشکی؛ بخش اورژانس بیمارستان 

عنوان مقاله [English]

Medical Students Caring Information Needs and Seeking Behavior Pattern in Clinical Education of Emergency Department

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kahouei 1
  • Roghayeh Eskrootchi 2
  • Farbod Ebadi Fard Azar 3
  • Hassan Abolhassani 4

1 Assistant Professor, Health Information Management, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Information Technology, Iran Medical Sciences University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Health Management, Iran Medical Sciences University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Computer, Sharif Industrial University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: In medical education, ambulatory medicine education especially emergency is the most important part of medical education. Aim of this study is the survey of medial students information needs seeking behavior pattern. We expect this study impacts on the clinical education quality, the recognition of students' education needs and better management of patients by medical students.Methods: This descriptive and analytic study examines the information needs of interns in the Emergency departments of teaching hospitals of Iran medical sciences university in 2008. Questionnaires and observations were used to collect data from seventy medical students. Observations and questionnaires were used. Reliability was assessed and there was found high reliability (0/80). Chi-square and two-tailed and bi variation correlation tests were used to investigate significant associations among the data.Results: The statistical test revealed significant association between the diagnosis and treatment needs (P < 0/001, Co = 0/576). The majority of the students information needs were laboratories test (84/3%). The least of those were dead persons transfer (1/4%). Medical students were most likely to rely on patient, patient chart, colleagues and printed sources. Significantly medical student were likely to pursue needs related to treatment with printed sources. (P = 0/01).Conclusion: A few organizational or management questions were asked. The students did not pay attention to legal issues. Many medical students prefer to obtain information from resources that are convenient, easy to use and reliable. It is recommended that initiate programs about importance of legal issues and organizational information in curriculum and development of educational programs to promote evidence–based decision making among medical students.Keywords: Health Services Needs and Demand; Students, Medical; Education, Medical; Emergency Service, Hospital.