نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسندگان

1 استاد، مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بهره‎گیری نامطلوب،کمبود منابع و افزایش هزینه‎های بیمارستانی، باعث سنگین‎تر شدن کفه‎ی ترازوی هزینه‎ها نسبت به درآمدهای بیمارستانی شده است. مدیران با ادغام ظرفیت‎ها و پتانسیل‎ها، در راستای استفاده‎ی بهینه و کارآمد از منابع بیمارستانی قدم برداشته‎اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه‎ی تأثیر ادغام بخش‎های بیمارستانی بر هزینه‎های جاری بیمارستان بوعلی تهران انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت مقطعی- توصیفی در تابستان 1388 انجام گرفت. بیمارستان بوعلی شهر تهران به عنوان جامعه‎ی پژوهش و بخش‎های جراحی مردان با داخلی مردان و جراحی زنان با بخش زنان و زایمان با متوسط ضریب اشغال تخت سالانه پایین‎تر از 16 درصد، نمونه‎های پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‎ها، فرم جمع‎آوری داده‎ها طراحی گردید و پس از تأیید روایی توسط استادان صاحب‎نظر اطلاعات جمع‎آوری شد. در روش تحلیل داده‎ها از آزمون زوجی Wilcoxon و شاخص‎های آمار توصیفی با 95 درصد اطمینان استفاده گردید.یافته‌ها: میانگین هزینه‎های جاری در سال 1386 قبل از ادغام بخش‎های بیمارستانی 982، 58/932/313 ریال و در سال 1387 پس از ادغام بخش‎ها 865، 83/755/195 ریال حاصل گردید و رابطه‎ی معنی‎داری بین هزینه‎های نیروی انسانی، مواد و لوازم مصرفی، عمومی و جاری بخش‎های بیمارستانی در دو دوره قبل و بعد از ادغام بخش‎ها نمایان شد (در همه موارد با 0001/0 < P).نتیجه‌گیری: در مقابل افزایش هزینه‎های بیمارستانی، دست‎یابی به حداکثر تولید با حداقل هزینه‎ها ضروری است. در چالشی نوین، راه‎کار ادغام منابع و استفاده کارآمد از منابع موجود می‎تواند مدیریت بیمارستان‎ها را در جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش هزینه‎ها و بحران‎های مالی یاری نماید.واژه‌های کلیدی: بخش‎های بیمارستان؛ هزینه‎های مراقبت‎های بهداشتی؛ بیمارستان‎ها.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Hospital Wards Combination on the on Going Expenditure of Tehran Bou Ali Hospital

نویسندگان [English]

  • Sayed Jamaledin Tabibi 1
  • Mohammad Reza Maleki 2
  • Abasat Mirzaie 3
  • Parisa Farshid 4

1 Professor, Higher Education Management, Research and Science Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Health Care and Services Management, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran

3 MSc, Health care and Services Management, Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 MSc, Medical Records, Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Undesirable exploitation of natural resources, resource shortage and increased hospital costs has resulted in increase in the hospital expenditure over revenue or made costs scale heavier than the income scale. The present research has been done by the aim of studying the effect of combining hospital wards on current expenses of Bou Ali Medical & Teaching Center by the means of increasing the efficacy of hospital wards.Methods: The study was carried out in Tehran at Bou Ali Teaching Hospital, Medical and Treatment Center in male surgical ward with male medical ward and female surgical ward with obstetrics ward. The instrument of data gathering included designated forms that were collected from available hospital documents and records. In the method of data analysis, Wilcoxon test and descriptive statistics indices with 95% confidence coefficient were used.Results: The average of ongoing expenditures in 2007 and 2008, before the combination of hospital wards was 31393.2 $ and after the combination it was 1957558.6 $. A meaningful relationship between the ongoing expenditures in the two past periods before and after the combination of hospital wards was shown.Conclusion: Due to the increase of expenses, reaching a maximum production with minimum expenses is compulsory. In the novel challenge, the strategy of combining the resource and efficient exploitation of present resources could help hospital management in preventing resource loss, increase of expenses and financial crises.Keywords: Hospital Departments; Health Care Costs; Hospitals.