نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی منوط به طبقه‌بندی صحیح اطلاعات در آن‌ها است که بر اساس کدگذاری بالینی صورت می‌گیرد. هدف این پژوهش بررسی میزان صحت کدگذاری اقدامات در بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی بود.روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 246 پرونده‌ی پزشکی به صورت تصادفی از بیمارستان‌های آموزشی کاشان در سال 1386 انتخاب شد. اطلاعات مربوط به اقدامات درمانی، اطلاعات مربوط به کدگذار و اصول ثبت اقدامات در چک لیستی که به تأیید صاحب نظران رسیده بود، ثبت گردید. اقدامات درمانی دوباره کدگذاری شد. صحت کدها بر اساس توافق کدهای اصلی پرونده و کدهای Recoder تعیین شد. تحلیل داده‌‌‌ها به کمک شاخص‌های آماری (درصد، 2χ، تست فیشر، OR و فاصله‌ی اطمینان 95 درصد OR) انجام گرفت.یافته‌ها: در مجموع 46 خطا (7/18 درصد) در بین کدهای اقدامات اصلی مشاهده شد. در مواردی که کد با فهرست شماره‌ای کنترل شده بود، خطای کدگذاری کمتر بود؛ ولی در مجموع، کدگذاری با استفاده از کتاب به طور معنی‌داری با خطای بیشتری همراه بود. بهبود مستندسازی اقدامات، خطاهای کدگذاری را تا حدودی کاهش داد. در پرونده‌های خوانا، خطای کمتری وجود داشت. همچنین استفاده از اختصارات واضح با افزایش صحت کدگذاری همراه بود.نتیجه‌گیری: پایگاه‌های اطلاعاتی اقدامات درمانی قابل اعتماد است. فاکتورهای مرتبط با مستندسازی بهتر اقدامات و نیز عوامل مرتبط با کدگذار می‌‌‌‌‌تواند باعث بهبود کیفیت کدگذاری اطلاعات اقدامات درمانی و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط گردد.واژه‌های کلیدی: طبقه‌بندی‌ها؛ نشانه گذاری؛ پرونده‌ها؛ مدارک پزشکی.

عنوان مقاله [English]

Accuracy of Procedure Codes Based on ICD9CM

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Farzandipour 1
  • Abbas Sheikhtaheri 2
  • Laila Shokrizadeh Arani 3

1 Assistant Professor, Health Information Management, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

2 PhD Student, Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Lecturer, Medical Records, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Using hospital databases is extremely depended on an accurate classification that is based on clinical coding. We aimed to determine the validity of procedural coding in teaching hospitals.Methods: In this cross-sectional study, we selected 246 medical records from Kashan hospitals in 1386 and recoded procedures. Procedures, coders’ information, and documentation principals were recorded in a valid checklist. Accuracy was determined by agreement between original codes and recodes. We analyzed the data using SPSS through X2, fisher test, OR, and CI 95% for OR.Results: There were 46 (18.7%) errors in procedure codes. Using the coding book significantly accompanied more code errors; however, there were fewer errors in records which coders checked codes with tabular index. Documenting more information decreases the errors (not significant). There were fewer errors in readable records. In addition, clear abbreviations reduced errors.Conclusion: We can trust on procedure databases. Better documenting the procedure details and factors related to coders can increase the quality of procedure coding and databases.Keywords: Classifications; Coding; Files; Medical Records.