نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بخش مدیریت اطلاعات سلامت یا بخش مدارک پزشکی بیمارستان مسؤول، مدیریت تمام اطلاعات کاغذی و غیرکاغذی بیمار است و باید یک سیستم اطلاعاتی ایجاد و حفظ نماید؛ که با مأموریت بیمارستان هم‎خوانی داشته، با ادارات نظارتی و اعتباربخشی هماهنگ باشد. این بخش مسؤول سازماندهی، نگهداری، تولید و انتشار اطلاعات و نیز ضامن ایمنی، یکپارچگی و دسترسی به داده‎ها می‎باشد. کارکنان بخش مدارک پزشکی مسؤول مراقبت از اطلاعات پزشکی بیمار هستند؛ به نحوی که این اطلاعات فقط به افراد ذی‎صلاح مجاز ارایه شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی فرآیند واگذاری اطلاعات بیمار در بیمارستان‎های شهر اصفهان و تدوین دستورالعمل‎های مربوطه در بیمارستان‎ها بود.روش بررسی: این مطالعه یک بررسی مقطعی و از نوع توصیفی بود. بخش‎های مدارک پزشکی 30 بیمارستان شهر اصفهان (اعم از آموزشی، درمانی، خیریه و بیمارستان‎های خاص) جامعه‎ی مورد مطالعه‎ی پژوهش را تشکیل داد. در انجام این پژوهش نمونه‎گیری صورت نگرفت. ابزار جمع‎آوری داده‎ها، پرسش‎نامه‎ی خود ساخته‎ی محقق بود که بر اساس استانداردهای واگذاری اطلاعات پزشکی برگرفته از متون علمی مدارک پزشکی تدوین شد. برای جمع‎آوری داده‎ها پژوهشگر پس از انجام هماهنگی‎های لازم، با مراجعه به بخش مدارک پزشکی بیمارستان‎ها، از مسؤول و کارکنان مدارک پزشکی مصاحبه و سپس پرسش‎نامه را تکمیل نمود. ورود و تحلیل آماری داده‎ها با استفاده از نرم‎افزار آماری SPSS انجام گرفت. روایی پرسش‎نامه با نظر متخصصان و پایایی آن با روش آزمون- باز آزمون تأیید شد.یافته‌ها: در تمام موارد (100 درصد) کارکنان مدارک پزشکی از مقررات واگذاری اطلاعات بیماران آگاهی کامل داشتند. هنگام ارسال اصل پرونده به خارج از بیمارستان، در همه‎ی موارد (100 درصد) کلیه‎ی اوراق شماره‎گذاری شد ولی فقط در 3/92 درصد فتوکپی پرونده تهیه شد و در بیمارستان قرار گرفت. در 2/69 درصد موارد در صورت وجود رضایت‎نامه‎ی کتبی از جانب بیمار، پرونده‎ی وی در اختیار وکیل یا قیم بیمار قرار داده شد. در 9/76 درصد موارد آیین‎نامه‎ای مبنی بر چگونگی ارسال پرونده‎ی پزشکی به بیمارستان‎های دیگر، وجود نداشت.نتیجه‌گیری: یکی از راه‎های مناسب برای انتقال آیین‎نامه‎های مختلف به کارکنان بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی، اطمینان از این موضوع است که سیاست‎ها و آیین‎نامه‎ها مکتوب باشد و در این راستا حفظ محرمانگی اطلاعات بهداشتی بیماران و اجرای آیین‎نامه‎های مرتبط با واگذاری اطلاعات بیمار یکی از وظایف مهم مسؤول و کارکنان بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی است.واژه‌های کلیدی: اطلاعات؛ رازداری؛ بیماران؛ بیمارستان‎ها؛ مدارک پزشکی.

عنوان مقاله [English]

Process of Disclosure of Patient's Information in Hospitals in Isfahan and Design Guidelines

نویسندگان [English]

  • Nahid Tavakoli 1
  • Farzaneh Gerami 2
  • Najme Zibaei 2
  • Fatemeh Amini 2
  • Somaye Yazdani 2

1 Lecturer, Medical Record, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 BSc, Medical Record, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the most fundamental duties of HIM professionals is the duty to maintain health Information about their patients. This duty is imposed explicitly by state and federal statuted and regulations as well as by accreditation standards. Also one of the most important responsibilities HIM professionals have is keeping confidential health information out of the hands of unauthorized users through appropriate policies and procedures, facility and space planning, information systems design and selection, staff education, and other measures. The purpose of this research is study of health information disclosure process in Isfahan's hospitals.Methods: In this descriptive, cross sectional study, the medical record departments of 30 hospitals in Isfahan city were contributed in this research.A six-section checklist was designed for data collection .The researcher observed and interviewed with medical record staff and complete the checklist. The collected dates were analyzed with SPSS.Results: It was shown %100 of medical record practitioners are alert in regard to health information disclosure laws .It was copied the original patient record with %92/3 frequency when it is needed for use in court. In most of cases (%69/2) the attorney of patient is authorized to access to the patient record, if he or she was authenticated by the patient. It was not guideline for deliver the patient record to another health care facility with %76/9 frequency.Conclusion: HIM professionals have important responsibility in health care facilities to protect the confidential health information; also they must earn the regulations of disclosure of health information and perform them in their hospitals.Keywords: Information; Confidentiality; Patients; Hospitals; Medical Records.