نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، رهبری و رفتار سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مدیریت برنامه ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فرهنگ شبکه‌ی آداب درست رفتاری در زمان برقراری ارتباط از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا فضای مجازی است. شناخت فرهنگ سازمانی حاکم در سازمان و ارتباط آن با فرهنگ شبکه، راهکارهای کاربردی را جهت توسعه‌ی ارتباطات و ایجاد سازمان یادگیرنده از طریق اینترنت برای مدیران ارشد دانشگاه ارایه می‌نماید. هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی بین فرهنگ شبکه‌ی اینترنتی و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.روش بررسی: این مطالعه، پژوهشی همبستگی است که در آن تعداد 138 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1387 از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش دو پرسش‌نامه‌ی فرهنگ سازمانی با ضریب اطمینان 97 درصد و فرهنگ شبکه با ضریب اطمینان 89 درصد مورد استفاده قرار گرفت. بررسی آماری و انجام محاسبات با استفاده از آمار توصیفی و از طریق نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از توزیع فراوانی، درصد و میانگین استفاده شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که در مجموع بین فرهنگ شبکه و فرهنگ سازمانی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد. همچنین بین دیدگاه اعضای هیأت علمی در خصوص مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی نظیر توجه به جزییات، توجه به تیم، تهورطلبی و پایداری با توجه به جنسیت و نیز دیدگاه ایشان در خصوص مؤلفه‌های توجه به ره‌آورد و تهورطلبی بر حسب سابقه‌ی خدمت و همچنین مؤلفه‌های نوآوری، خطرپذیری، توجه به جزییات، توجه به تیم، تهورطلبی و پایداری بر حسب مرتبه‌ی علمی و مدرک تحصیلی اعضای هیأت علمی تفاوت وجود دارد. همچنین بین دیدگاه اعضای هیأت علمی در خصوص فرهنگ شبکه و ویژگی‌های جمعیت شناختی اعضای هیأت علمی در سطح 05/0 P < تنها بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت وجود دارد.نتیجه‌گیری: این پژوهش با تأکید بر اهمیت بسترسازی فرهنگی و آموزش کاربران شبکه در دانشگاه، پیشنهاد می‌کند که برای بالا بردن فرهنگ شبکه در دانشگاه و سهولت در ایجاد ارتباط بر اساس یک سری آداب و رسوم خاص، قوانین فرهنگ شبکه در بین اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسعه یابد و ارتباطات رسمی سازمان با بهره‌گیری از شبکه‌های اینترنتی گسترش یابد.واژه‌های کلیدی: فرهنگ؛ اینترنت؛ آموزش عالی؛ دانشگاهیان.

عنوان مقاله [English]

Relationship between Organizational Culture and Netiquette among Academic Staff in Isfahan University of Medical Sciences (IUMS)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abzari 1
  • Mohammad Hosein Yarmohammadian 2
  • Hoorsana Iravani 3

1 Associate Professor, Leadership and Human Behavior, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Educational Planning, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc Student, Cultural Management, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Netiquette is network etiquette or the etiquette of cyberspace. Recognizing organizational culture and its relationship with the netiquette Offers Strategies applied in order to Communication Development and creating learning organizations through the Internet for senior management. The purpose of this study has been Relationship between Organizational Culture and Netiquette among Academic Staff in IUMS.Methods: To achieve this end, the research method in this study was correlational which was a category of descriptive survey search. The target population comprised 594 faculty members of IUMS from which a sample 138 was randomly selected based on a simple stratified sampling method. For collecting the required data, two researcher developed questionnaires were formulated. The reliability of the questionnaires was computed by Chronbach's alpha coefficient formula. Reliability of the Organizational Culture's questionnaire happened to be 0.97 and Reliability of netiquette's questionnaire was 0.89 .Ultimately, SPSS Version #15 was used for the statistical analysis of the data.Results: The findings revealed that the there was no significant relationship between netiquette and organizational culture of the faculty members. As an illustration, sample members' favoring the team, focusing on details, seeking stability and courage outcomes varied in terms of their sex. In addition, regarding achievements and courage varied meaningfully concerning their employment record. Finally, members' viewpoint about innovation, favoring the team, risk taking, focusing on details, seeking stability and courage outcomes differed considerably based on their educational certificate and academic rank. There was no meaningful relationship between netiquette and demographic variables.Conclusion: Overall, organizationally culture and netiquette can be improved by engaging members in activities requiring cooperative thinking and exchange of knowledge; for the promotion of netiquette, the lows of netiquette must be taught, as well as, facility communication among member base on custom and traditions which must be train in Isfahan Medical university and in other government offices trough out the country.Keywords: Culture; Internet; Higher Education; Faculty.