نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 مربی، آمار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه کتابخانه‎های بیمارستانی در عملکردهایی مانند مراقبت‎ و آموزش بیمار نقش مهمی ایفا می‎کند. در واقع کتابخانه‎های بیمارستانی علاوه بر نقشی که در آموزش و پژوهش بر عهده دارند، سهم بسزایی نیز در درمان ایفا می‎کنند. با توجه به این مسایل، رعایت استانداردها توسط این کتابخانه‎ها می‎تواند به بهبود وضعیت و ارتقای خدمات اطلاع‎رسانی آن‎ها منجر شود. در این راستا این تحقیق به ارزیابی کتابخانه‎‎های بیمارستانی دانشگاه‎های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بر اساس استانداردهای موجود پرداخت.روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی- مقطعی انجام شد. جامعه‎ی پژوهش شامل 35 کتابخانه‎ی بیمارستانی در سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بود. گردآوری اطلاعات به وسیله‎ی پرسش‎نامه‎ای انجام شد که روایی آن با نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه تصویب و پایایی آن نیز تأیید گردید. اطلاعات به وسیله‎ی نرم‎افزار Excel تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: بیش از 50 درصد از کتابخانه‎های بیمارستانی از نظر داشتن نیروی انسانی متخصص زیر سطح استاندارد بودند. تنها 29 درصد از مسؤولین کتابخانه از نظر سطح تحصیلات و رشته‎ی تحصیلی در سطح استاندارد قرار داشتند. هیچ یک از کتابخانه‎های مورد بررسی از نظر مجموعه‎ی کتاب‎ها استاندارد نبودند. از نظر ساعات ارایه‎ی خدمات و نیز ارایه‎ی خدمات به گروه‎های مختلف استفاده کننده، درصد کمی از کتابخانه‎ها در سطح استاندارد قرار داشتند. 8/25 درصد از کتابخانه‎ها دارای ساختمانی بودند که از قبل برای کتابخانه طراحی شده بود.نتیجه‌گیری: در کل، وضعیت کتابخانه‎های بیمارستانی در مقایسه با استانداردها مطلوب نبود و توجه بیشتر مسؤولین به این کتابخانه‎ها جهت بهبود وضعیت آن‎ها ضروری است.واژه‌های کلیدی: کتابخانه‎های بیمارستانی؛ استانداردهای مرجع؛ دانشگاه‎ها؛ بیمارستان‎ها.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iran, Tehran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences Hospital Libraries According to Existing Standards

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hashemian 1
  • Alireza Hoveyda 2
  • Masoomeh Khoshkam 3

1

2

3

چکیده [English]

Introduction: This is a descriptive study to study the conditions of hospital libraries at Iran ,Tehran and Shahid beheshti university of medical sciences and compares the staff, printing sources, services and physical situations with “standards for hospital libraries 2002” and “standard of educational and treatment center library collection”.Methods: This survey has been done on 35 hospital libraries among Iran, Tehran and shahid Beheshti University of medical sciences. Data were collected by questioner and analyzed by Excel software.Results: Based on this research about half of the hospital libraries have personnel who are below the standards levels 29% of library managers on the course of study and their education value are standards. None of the libraries are not standard on the collection. Based on the service hours f