نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 کارشناس، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیق و پژوهش پس از آموزش نیروی انسانی یکی از ارکان توسعه‌ی سالم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد و دانشگاه اصلی‌ترین رکن نظام تحقیقاتی محسوب می‌شود. البته در حال حاضر فاصله‌ی زیادی بین تولیدات علمی ایران با بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. از این رو مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی موانع تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1386 انجام شد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی می‌باشد که در پاییز 1386 با استفاده از پرسش‌نامه انجام گردید. روایی پرسش‌نامه با روش اعتبار محتوا (Content validity) و پایایی آن با روش آزمون مجدد (test-retest) با ضریب همبستگی 85/0 تعیین شد. پرسش‌نامه به طور مستقیم به کلیه‌ی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (137 نفر) داده شد که از این تعداد، 83 نفر به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Excel و آمار توصیفی انجام شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که اکثر (8/36 درصد) اعضای هیأت علمی از میان عوامل بازدارنده‌ی انجام تحقیق، عوامل شخصی را بی‌تأثیر دانسته‌اند و سایر عواملی که از دید آن‌ها به میزان زیاد جزء عوامل بازدارنده‌ی انجام تحقیق بوده است عبارت از عوامل سازمانی- اداری 5/31 درصد، عوامل اقتصادی- مالی 7/27 درصد، عوامل وسایل- امکاناتی 8/25 درصد و عوامل اجتماعی 5/25 درصد بود.نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت تحقیق در توسعه‌ی یک کشور و با عنایت به یافته‌های این پژوهش، جهت رفع موانع موجود در انجام تحقیق، توجه به موارد ذیل ضروری است: اصلاح فرایند بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها، فراهم نمودن تسهیلات و امکانات پژوهشی، کاهش ساعت‌های‌‌‌ تدریس موظف و تقویت انجام پژوهش‌های گروهی.واژه‌های کلیدی: پژوهش؛ دانشگاه‌ها؛ کارکنان بهداشت و درمان.

عنوان مقاله [English]

Constraining Factors of Research from the Viewpoint of Faculty Members of Zahedan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Karimi 1
  • Yosef Mehdipour 1
  • Ali Mohammadpour 1
  • Samira Pirozanfar 2

1 Lecturer, Medical Records, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

2 Medical Records, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Introduction: After human resource training, Research is a basis of cultural, social and economical expansion and university is the main basis of research system. Now, there is a great gap between the scientific products of IRAN and many other countries in the world. Thus, we attempted to investigate research barriers from the viewpoint of faculty members of medical and paramedical schools of Zahedan University of medical sciences.Methods: This descriptive-cross sectional study carried out by using a questionnaire. Validity of questionnaire was tested by content validity method and its reliability was evaluated by test-retest method. The questionnaire was given directly to all faculty members (N = 137) and finally, 83 persons answered. Data were analyzed by Excel software and descriptive statistics.Results: Research findings showed that, the majority of faculty members (36.8%) implied that from research barriers, personal factors are ineffective and from their viewpoint other factors of research barriers that have had high level influence was as following: 31.5% organizational factors, 27.7% economical factors, 25.8% supplies factors and 22.5% social factors.Conclusion: According to the importance of research role in developing a country and findings of this research, research authorities must pay attention to the following agents for eliminating constraining factors of research: revision of investigation and approval of research projects and articles’ process, establishment of research facilities and possibilities, reduction of teaching hours and support team researches.Keywords: Research; Universities; Health Personnel.