نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بازنشسته، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email:Zahra.agharahimi@yahoo.com

چکیده

مقدمه: گردشگری پزشکی به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه‌ی پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می‌نماید. با توجه به کم هزینه بودن و پر درآمد بودن این صنعت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، توجه خود را بر این بخش صنعت متمرکز و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر در توسعه‌ی گردشگری پزشکی با توجه به نظرات مدیران بیمارستان‌های منتخب شهر تهران و اولویت‌بندی آن‌ها انجام گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که در سال 88-1387 بر روی 17 نفر از مدیران (مدیر بیمارستان، مدیر ارتقای کیفیت، مدیر پرستاری) بیمارستان‌های هاشمی نژاد، دی، صارم، لاله، پارسیان، بقیه‌اله و مرکز قلب شهر تهران انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی دو بخشی بود. پرسش‌نامه پس از کسب اعتبار علمی و داشتن پایایی 87 درصد به کمک آزمون Cronbach’s alpha توسط مدیران تکمیل گردید. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های تحلیل توصیفی درصد فراوانی و میانگین و آزمون‌های تحلیل استنباطی T-test و One Way ANOVA مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت عوامل مؤثر در توسعه‌ی گردشگری پزشکی در چهار شاخص استراتژی توسعه‌ی زیر ساخت عمومی، استراتژی توسعه‌ی منابع انسانی، استراتژی سیستم اطلاعاتی و بازاریابی، استراتژی توسعه‌ی محصولات و شاخص ارتقای صنعت گردشگری پزشکی اولویت‌بندی شد.یافته‌ها: 6/70 درصد مدیران مسوول در بخش خصوصی، 7/64 درصد خانم، 2/41 درصد مدیر پرستاری و 3/33 درصد مدیران کمتر از یک سال با موضوع گردشگری پزشکی آشنا بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین توسعه‌ی صنعت گردشگری پزشکی با شاخص‌های مؤثر در توسعه‌، رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P). همچنین مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه‌ی صنعت گردشگری پزشکی از دیدگاه مدیران به ترتیب استراتژی توسعه‌ی زیر ساخت عمومی، استراتژی توسعه‌ی منابع انسانی، استراتژی توسعه‌ی سیستم اطلاعاتی و بازاریابی واستراتژی توسعه‌ی محصول بوده است.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود دولت ایران برای توسعه‌ی گردشگری پزشکی تمامی عوامل مؤثر در صنعت گردشگری پزشکی را در نظر بگیرد و با تدوین یک برنامه‌ی جامع و هماهنگ، صنعت گردشگری پزشکی کشور را توسعه دهد.واژه‌‌‌‌های کلیدی: گردشگری پزشکی؛ استراتژی‌های توسعه؛ منابع انسانی

عنوان مقاله [English]

Medical Tourism Industry in Iran: Strategies for Development

نویسندگان [English]

  • Naser Sadr Momtaz 1
  • Zahra Agharahimi 2

1 Emeritus Assistant Professor, Health Services Management, Tehran University of Medical Science. Tehran, Iran.

2 MSc Student, Health Services Management, Isfahan University of Medical Science. Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: Zahra.agharahimi@yahoo.com

چکیده [English]

Introduction: Medical tourism as one of the dimensions of tourism is helping in sustainable development and dynamics of the economy. Considering the low cost and high income of the industry and its role on strengthening country health structures, many developing countries focused their attention on the industrial sector and planning for it. The purpose of this research was to investigate effective factors in developing of medical tourism from managers' view point of selective hospital in Tehran and prioritizes them.Methods: In this descriptive cross-sectional research 17 managers (hospital manager, Quality manager, and nursing manager) from Hashemi Nejad, Dey, Heart Center, Sarem, Laleh, Parsian, Baghiatallah hospital in Tehran were enrolled in 2008-9. Data was collected by a two-part questionnaire. It was completed by managers after confirmation of its academic validity and reliability by an 87 percent reliability Cronbach's alpha test. Effective factors in developing of medical tourism were prioritized in 4 indicators including, public infrastructure development strategy, human resources development strategy, information systems development strategy and marketing, product development strategies Data were analyzed using the SPSS-16 software and descriptive analytical statistical tests.Results: 70.6% of managers working in the private sector, 64.7% of women, 41.2% of nurse managers and 33.3% of managers have been familiar with medical tourism less than a year. There was significant relationship between the development of medical tourism and effective indicators in developing (P < 0.05). The most influential factors in the development of medical tourism from the opinion of managers were public infrastructure development strategy, human resource development strategy, information system development strategy and marketing, product development strategy, respectively.Conclusion: For the development of medical tourism industry it is suggested that government should consider all effective factors by designing a comprehensive and coordinated program in this regard.Keywords: Medical Tourism; Development Strategies; Human Resources.