نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان (نویسنده‌ی مسؤول)

چکیده

مقدمه: پرونده‌ی سلامت فردی، پرونده‌‌ای فرد مدار است، که جهت دسترسی افراد به اطلاعات سلامت خود طرح‌ریزی شده است و با ارایه‌ی اطلاعات و استفاده از سایر وسایل حمایتی مانند پایگاه‌های دانش به افراد کمک می‌کند تا نقش فعال‌تری در سلامت خود داشته باشند. به دلیل این که پزشکان و پرستاران نقش اساسی در تکمیل، ارایه، آموزش و استفاده از آن را دارند، پژوهشی به منظور بررسی پرونده‌ی سلامت فردی از دیدگاه پزشکان و پرستاران صورت پذیرفت.روش بررسی: پژوهشی توصیفی– مقطعی بر روی 120 نفر پزشک و 250 نفر پرستار انجام شد، که به صورت تصادفی از بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1387 انتخاب شده بودند. گردآوری داده‌ها با پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته، دارای پایایی (Spearman-Brown 82/0 = r) و روایی (صوری و محتوایی) در دو قسمت اطلاعات زمینه‌ای (سطح تحصیلات، سن، جنسیت) و سؤالات اهداف در قالب جواب‌های بلی، خیر و چهار گزینه‌ای انجام شد و با آمار توصیفی و توسط نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: 8/93 درصد وجود یک پرونده‌ی سلامت فردی و 6/88 درصد وجود قالب منسجمی برای آن را ضروری می‌دانند.‌ 1/58 درصد مهم‌ترین استفاده آن را ارایه‌ی اطلاعات به همه ارایه دهندگان مراقبت و 2/39 درصد حافظه‌های قابل انتقال را بهترین شکل آن ذکر کردند. 7/85 درصد مزایای آن را آگاهی بیماران از زمان ویزیت، 6/67 درصد بیشترین عیب آن را درک نادرست بیمار از اطلاعات خود و 7/49 درصد علت عدم تهیه‌ی پرونده‌ی سلامت فردی را عدم آگاهی افراد نسبت به مزایای آن ذکر نمودند.نتیجه‌گیری: پرونده‌ی سلامت فردی از نظر جامعه‌ی پژوهشی ضروری می‌باشد. مسایل و نگرانی‌های مربوط به درک نادرست بیمار از اطلاعات، مسایل محرمانگی و امنیتی بایستی به نحو مقتضی برطرف گردد. ارایه‌ی این پرونده‌ از طرف وزارت بهداشت با همکاری بخش خصوصی و سازمان‌های بیمه توصیه می‌گردد.واژه‌های کلیدی: دسترسی به اطلاعات، پرونده‌‌ی سلامت فردی، مراقبت بیمار مدار، تکنولوژی اطلاعات.  

عنوان مقاله [English]

Personal Health Record, Information Technology in Future Health Care System: Physicians and Nurses View Point

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahmadi 1
  • Farahnaz Sadoghi 2
  • Mahmmod Gohari 3
  • Fatemeh Rangraz Jeddi 4

1 Associate Professor, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran.

4 PhD Student, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. and Lecturer, Medical Record, Kashan University of Medical Science. Kashan, Iran (Corresponding Authors)

چکیده [English]

Introduction: Personal health record is an individual–oriented system that is planned for people to access their health information that using other means of support such as knowledge databases to help people to have more active role in their health Considering that physicians and nurses have a basic role in its completing, educating and using of this tools, this study was conducted to evaluate the view point of physicians and nurses in this regard. Methods: In this descriptive – cross-sectional study, 120 and 250 randomly selected physicians and nurses from affiliated hospitals of Kashan University of Medical Sciences, Iran were studied in 2008. Data collected using a reliable (Spearman-Brown, r = 0.82) and valid (face and content) questionnaire in two section; demographic information (age, sex, education and income levels) and objective questions in the form of yes - no and choice question. Obtained data analyzed using SPSS software and descriptive statistics. Results: 93.8% of participants believed on the necessity of personal health record and 88.6% on the existence of a coherent format. The most important use was providing information for health care providers (58.1%) and portable storage was the best form of it (39.2%). The most benefits of personal health record were knowledge of patients about their appointment (85.7%) and the most disadvantage was misunderstand of the information (67.6%). The most cause of lack of providing personal health record was unawareness about its advantages (49.7%). Conclusion: Personal health record from viewpoint of physicians and nurses is necessary and problems and concerns about patient misunderstanding, privacy and security should be eliminated as appropriate.It is recommended that the personal health record provide by the authorities of Ministry of Health and Medical Education with cooperating with private section and insurance organizations. Keywords: Access to Information; Health Records, Personal; Patient–Centered Care; Information System.