نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، جامعه شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی کارشناس ارشد، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 مربی، آموزش مدارک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اطلاعات ثبت شده بر روی گواهی فوت برای مقاصد مهمی ماننـد تهیه‌ی آمارهای مرگ و میر برنامه‌های ارتقای سلامت عمومی و تخصیص منابع مراقبت بهداشتی کاربرد دارد. از این‌رو صحت داده‌های گواهی فوت از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین کیفیت گواهی فوت‌های صادره در بیمارستان‌های آموزشی و غیر آموزشی شهر کرمانشاه و میزان صحت ثبت داده‌های گزارش شده در آن‌ها بود.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و جامعه‌ی پژوهش، بیماران بستری را که در شش ماهه‌ی اول سال 1386 در بیمارستان‌های آموزشی و غیر آموزشی شهر کرمانشاه فوت نموده‌ بودند، شامل می‌شد. نمونه‌ی مورد بررسی با توجه به کل موارد مرگ مراکز آموزشی و بیمارستان‌های شهر کرمانشاه در شش ماهه‌ی اول سال 1386 (1994 مورد مرگ) و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه (321 نمونه) محاسبه شد. در این پژوهش، نمونه‌گیری به روش تصادفی و جمع‌آوری داده‌ها بر اساس چک لیستی که روایی آن به تأیید متخصصان رسیده بود، انجام و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گردید.یافته‌ها: نتایج نشان داد که 1/51 درصد از گواهی‌های فوت صادره در مراکز آموزشی درمانی و 24 درصد از گواهی‌های فوت بیمارستان‌های غیر آموزشی دارای کیفیت ثبت بودند. اطلاعات دموگرافیک گواهی‌های فوت صادره‌ی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان‌های غیر آموزشی به ترتیب در 6/7 درصد و 8/28 درصد از موارد غیر صحیح بود. فقط 3/3 درصد از گواهی‌های صادره در مراکز آموزشی درمانی و 2/12 درصد از گواهی‌های صادره در بیمارستان‌های غیر آموزشی توسط پزشک معالج متوفی صادر شده بود. در 7/33 درصد از مراکز آموزشی درمانی و در 4/45 درصد بیمارستان‌های غیر آموزشی، مکانیسم مرگ به عنوان علت مرگ گزارش شده بود. بین علت‌های مرگ مندرج در 1/64 درصد از گواهی‌های فوت مراکز آموزشی درمانی و 7/74 درصد بیمارستان‌های غیر آموزشی، تسلسل علیتی منطقی وجود نداشت.نتیجه‌گیری:‌ وضعیت کنونی صدور گواهی فوت در بیمارستان‌ها به خصوص بیمارستان‌های غیر آموزشی از لحاظ کیفی نامناسب و قابل تعمق بود. اهمیت و ارزش داده‌های مندرج در گواهی فوت و استفاد‌ه‌های متعدد آن، توجه بیشتر به ارتقای سطح آگاهی پزشکان از وجود انواع خطاها در کامل کردن گواهی فوت را می‌طلبد.واژه‌‌های کلیدی: کنترل کیفیت؛ علت مرگ؛ بیمارستان‌های آموزشی؛ آمار حیاتی.

عنوان مقاله [English]

The Quality of Death Certificates Record in the Educational and non-Educational Hospitals in Kermanshah, Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Keyvanara 1
  • Shirin Zardoeigolanbar 2
  • Saeid Karimi 3
  • Sakineh Saghaeiannejad Isfahani 4

1 Assistant Professor, Medical Sociology, Social Science and Health Research Center, Isfahan University of Medical sciences. Isfahan, Iran.

2 MSc, Education of Medical Record, Kermanshah University of Medical Sciences. Kermanshah, Iran.

3 Assistant Professor, Health Service Management, Health Management Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran.

4 Lecturer, Education of Medical Record, Isfahan University of Medical Sciences.

چکیده [English]

Introduction: Population-based mortality statistics are derived from the information recorded on death certificates. This information is used for many important purposes, such as development of public health programs and allocation of health care resources. Therefore, the accuracy of death certificate data is important. The aim of this study was to evaluate the quality of death certificates records and its recording accuracy in educational and non-educational hospitals in Kermanshah, Iran. Methods: In this descriptive and applied study, 321 death certificates of patients admitted and expired in educational and non-educational hospitals (1994 death) of Kermanshah, Iran during first six months in 2007 selected randomly and evaluated. Data was collected by a checklist which validity was approved by professionals. Obtained data analyzed using SPSS software and descriptive statistics. Results: 51.1% and 24% of death certification in educational and non-educational hospitals were qualified respectively. The demographic information of death certification were incomplete in 7.6% and 28.8% of cases in educational and non-educational hospitals, respectively. 3.3% and 12.2% of death certificates in educational and non-educational hospitals were filled by attending physician, respectively. In 33.7% and 45.4% of cases in educational and non-educational hospitals the mechanism of death or nonspecific condition listed as the cause of death, respectively. Regarding the cause of death in 64.1% and 74.7% of cases in educational and non-educational hospitals sequence of events dose not make sense, respectively. Conclusion: Current status of death certificate record quality in the hospitals, especially non-educational ones is inappropriate and needed to contemplate. Considering the importance and value of data contained in the death certificate and its many uses, it is necessary to improve the awareness of physicians about different types of errors in completing death certificates. Keywords: Quality Control; Cause of Death; Hospital, Teaching; Vistal Statistic.