نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email:rkhabiri@razi.tums.ac.ir

چکیده

مقدمه: رویکرد بیمار محور و آینده‌نگر که بهداشت را بر درمان مقدم می‌داند، برای بهبود و ارتقای سطح خدمات و مراقبت‌ها نه تنها جریان آزاد اطلاعات بیماران را به رسمیت می‌شناسد، بلکه همزمان به مسأله حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات به عنوان یکی از خصوصیات سیستم بهداشت و درمان اهمیت می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود محرمانگی اطلاعات بیماران در بیمارستان‌های شهر تهران بوده است.روش بررسی: این پژوهش، یک مطالعه‌ی توصیفی و از نوع مقطعی بود، که به بررسی سطوح دسترسی و میزان محرمانگی مدارک پزشکی، قوانین و مصوبات، استانداردها و رویه‌های عملکرد برای حفظ این محرمانگی در بیمارستان‌های شهر تهران در سال 1387 پرداخته است. این مطالعه به صورت سرشماری انجام شد و جامعه‌ی پژوهش، کلیه‌ی بیمارستان‌های واقع در شهر تهران (که از نظر جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی‌، اعم از آموزشی، غیر آموزشی، تأمین اجتماعی و خصوصی) (120 بیمارستان) بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق چک لیست به صورت حضوری در واحدهای مدارک پزشکی بیمارستان‌های فوق تکمیل شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS11 استفاده شد. در نهایت محرمانگی اطلاعات بیماران یافته‌های پژوهش به صورت کمی روی مقیاسی که دامنه آن صفر تا صد می‌باشد، بیان گردید.یافته‌ها: در مجموع در زمینه‌ی محرمانگی اطلاعات بیماران، 54 درصد از بیمارستان‌های دولتی آموزشی و 57 درصد از بیمارستان‌های دولتی غیر آموزشی و 62 درصد از بیمارستان‌های خصوصی وضعیت مناسبی داشته‌اند.نتیجه‌گیری: جهت حفظ محرمانگی مدارک پزشکی و محدود نمودن سطوح دسترسی به اطلاعات بیماران، اقداماتی نظیر تصویب قوانین مختلف برای تضمین محرمانه‌ سازی مدارک پزشکی، تعیین ضوابط روشنی پیرامون نحوه‌ی دسترسی به اطلاعات پرونده‌ی پزشکی بیمار توسط یک مرجع عالی در کشور و اعلام آن به کلیه‌ی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی به صورت بخش‌نامه، تعیین جرایم جنایی و مدنی برای انواع موارد افشای اطلاعات بیماران و عدم رعایت محرمانگی اطلاعات پرونده‌های پزشکی بیماران توسط یک مرجع ذی‌صلاح توصیه می‌شود.واژهای کلیدی: راز داری، مدارک پزشکی، بیمارستان‌ها.

عنوان مقاله [English]

A Survey on Current Status of Patient Information Privacy in Tehran’s Hospitals, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Arab 1
  • Abolghasem Pourreza 1
  • Mohammadreza Eshraghian 2
  • Roghayeh Khabiri 3

1 Associated Professor, Health Management and Economics, Tehran Uuniversity of Medical Sciences. Tehran, Iran.

2 Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran

3 Ph.D Student, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran. (Corresponding Author) Email: rkhabiri@razi.tums.ac.ir

چکیده [English]

Introduction: Patient- centered and perspective approach which prefers prevention to cure, to improve and promote the services and care, not only recognizes free flow of patient’s information, but also concurrently is concerned about maintaining security and privacy as an important feature of health care system. The purpose of this study was to evaluate the level of accessibility and privacy of medical record, rules, regulations, standards and functional procedures in hospitals of Tehran, Iran. Methods: In this descriptive and cross sectional study, the level of accessibility and privacy of medical record, rules, regulations, standards and functional procedures in all educational- noneducational and private hospitals of Tehran, Iran (including 120 hospitals affiliated with Tehran, Iran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences) was investigated. Research population was selected by census method. Required information has been provided using checklist that relevance with current status of patient information privacy. Obtained data analyzed by SPSS11 software. Finally, patient data privacy was expressed as a quantitative scale on which the range was from 0-100. Results: Regarding the patient information confidentiality, 54% of educational public hospitals, 57% of non- educational public hospitals and 62% of private hospitals had appropriate status. Conclusion: In order to maintain the confidentiality of medical records and limit the levels of access to patient information, interventions such as making legislation to ensure confidentiality of medical records, determining clear rules about how to access patient medical records by an excellent reference in the country and announced it to all hospitals and health centers as a directive and determine the types of criminal offenses and civil cases for disclosure of patient medical records by a competent reference are recommended. Keywords: Confidentiality; Medical Records; Hospitals.